2 Kings 19:23

ABP_GRK(i)
  23 G1722 εν G5495 χειρί G32 αγγέλων σου G1473   G3679 ωνείδικας G3588 τον G2962 κύριον G2532 και G2036 είπας G1722 εν G3588 τω G4128 πλήθει G3588 των G716 αρμάτων μου G1473   G1473 εγώ G305 ανέβην G1519 εις G5311 ύψος G3735 ορέων G3382 μήρους G3588 του G* Λιβάνου G2532 και G2875 έκοψα G3588 το G3174 μέγεθος G3588 της G2748 κέδρου αυτού G1473   G3588 τα G1588 εκλεκτά G2952.7 κυπαρίσσων G1473 αυτού G2532 και G2064 ήλθον G1519 εις G3319 μέσον G1409.1 δρυμόυ G* Καρμήλου