Isaiah 43

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G3568 νυν G3779 ούτως G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G4160 ποιήσας G1473 σε G* Ιακώβ G2532 και G3588 ο G4111 πλάσας G1473 σε G* Ισραήλ G3361 μη G5399 φοβού G3754 ότι G3084 ελυτρωσάμην G1473 σε G2564 εκάλεσά G1473 σε G3588 το G3686 όνομά σου G1473   G1699 εμός G1510.2.2 ει G1473 συ
  2 G2532 και G1437 εάν G1224 διαβαίνης G1223 δι΄ G5204 ύδατος G3326 μετά G1473 σου G1510.2.1 ειμί G2532 και G4215 ποταμοί G3756 ου G4789.2 συγκλύσουσί G1473 σε G2532 και G1437 εάν G1330 διέλθης G1223 διά G4442 πυρός G3766.2 ου μη G2618 κατακαυθής G5395 φλοξ G3756 ου G2618 κατακαύσει G1473 σε
  3 G3754 ότι G1473 εγώ G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G3588 ο G39 άγιος G* Ισραήλ G3588 ο G4982 σώζων G1473 σε G4160 εποίησα G235.1 άλλαγμά G1473 σου G* Αίγυπτον G2532 και G* Αιθιοπίαν G2532 και G* Σούηνην G5228 υπέρ G1473 σου
  4 G575 αφ΄ G3739 ου G1784 έντιμος G1096 εγένου G1726 εναντίον G1473 εμού G1392 εδοξάσθης G2532 και G1473 εγώ G25 ηγάπησά G1473 σε G2532 και G1325 δώσω G444 ανθρώπους G5228 υπέρ G1473 σου G2532 και G758 άρχοντας G5228 υπέρ G3588 της G2776 κεφαλής σου G1473  
  5 G3361 μη G5399 φοβού G3754 ότι G3326 μετά G1473 σου G1510.2.1 ειμι G575 από G395 ανατολών G71 άξω G3588 το G4690 σπέρμα σου G1473   G2532 και G575 από G1424 δυσμών G4863 συνάξω σε G1473  
  6 G2046 ερώ G3588 τω G1005 βορρά G71 άγε G2532 και G3588 τω G3047 λιβί G3361 μη G2967 κώλυε G71 άγε G3588 τους G5207 υιούς μου G1473   G575 από G1093 γης G4207 πόρρωθεν G2532 και G3588 τας G2364 θυγατέρας μου G1473   G575 απ΄ G206.1 άκρων G3588 της G1093 γης
  7 G3956 πάντας G3745 όσοι G1941 επικέκληνται G3588 τω G3686 ονόματί μου G1473   G1722 εν γαρ G1063   G3588 τη G1391 δόξη μου G1473   G2680 κατεσκεύασα G1473 αυτόν G2532 και G4111 έπλασα G1473 αυτόν G2532 και G4160 εποίησα G1473 αυτόν
  8 G2532 και G1806 εξήγαγον G2992 λαόν G5185 τυφλόν G2532 και G3788 οφθαλμοί G1510.2.6 εισιν G5615 ωσαύτως G5185 τυφλοί G2532 και G2974 κωφά G3588 τα G3775 ώτα G2192 έχοντες
  9 G3956 πάντα G3588 τα G1484 έθνη G4863 συνήχθησαν G260 άμα G2532 και G4863 συναχθήσονται G758 άρχοντες G1537 εξ G1473 αυτών G5100 τις G312 αναγγελεί G3778 ταύτα G2228 η G3588 τα G1537 εξ G746 αρχής G5100 τις G312 αναγγελεί G71 αγαγέτωσαν G3588 τους G3144 μάρτυρας αυτών G1473   G2532 και G1344 δικαιωθήτωσαν G2532 και G191 ακουσάτωσαν G2532 και G2036 ειπάτωσαν G227 αληθή
  10 G1096 γίνεσθέ G1473 μοι μάρτυρες G3144   G2532 και G1473 εγώ G3144 μάρτυς G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G2532 και G3588 ο G3816 παις μου G1473   G3739 ον G1586 εξελεξάμην G2443 ίνα G1097 γνώτε G2532 και G4100 πιστεύσητε G2532 και G4920 συνήτε G3754 ότι G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G1715 έμπροσθέν G1473 μου G3756 ουκ G1096 εγένετο G243 άλλος G2316 θεός G2532 και G3326 μετ΄ G1473 εμέ G3756 ουκ G1510.8.3 έσται
  11 G1473 εγώ G2316 θεός G2532 και G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G3926.1 πάρεξ G1473 εμού G4982 σώζων
  12 G1473 εγώ G312 ανήγγειλα G2532 και G4982 έσωσα G3679 ωνείδισα G2532 και G3756 ουκ ην G1510.7.3   G1722 εν G1473 υμίν G245 αλλότριος G1473 υμείς G1473 εμοί G3144 μάρτυρες G2532 και G1473 εγώ G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός
  13 G2089 έτι G575 απ΄ G746 αρχής G2532 και G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G3588 ο G1537 εκ G3588 των G5495 χειρών μου G1473   G1807 εξαιρούμενος G4160 ποιήσω G2532 και G5100 τις G654 αποστρέψει G1473 αυτό
  14 G3779 ούτως G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G3084 λυτρούμενος G1473 υμάς G3588 ο G39 άγιος G3588 του G* Ισραήλ G1752 ένεκεν G1473 υμών G649 αποστελώ G1519 εις G* Βαβυλώνα G2532 και G1892 επεγερώ G5343 φεύγοντας G3956 πάντας G2532 και G* Χαλδαίοι G1722 εν G4143 πλοίοις G1210 δεθήσονται
  15 G1473 εγώ G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G39 άγιος υμών G1473   G3588 ο G2610.1 καταδείξας G* Ισραήλ G935 βασιλέα υμών G1473  
  16 G3754 ότι G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G3588 ο G1325 διδούς G1722 εν G2281 θαλάσση G3598 οδόν G2532 και G1722 εν G5204 ύδατι G2478 ισχυρώ G5147 τρίβον
  17 G3588 ο G1806 εξαγαγών G716 άρματα G2532 και G2462 ίππον G2532 και G3793 όχλον G2478 ισχυρόν G235 αλλ΄ G2837 εκοιμήθησαν G2532 και G3756 ουκ G450 αναστήσονται G4570 εσβέσθησαν G5613 ως G3043 λινόν G4570 εσβεσμένον
  18 G3361 μη G3421 μνημονεύετε G3588 τα G4413 πρώτα G2532 και G3588 τα G744 αρχαία G3361 μη G4817 συλλογίζεσθε
  19 G2400 ιδού G1473 εγώ G4160 ποιώ G2537 καινά G3739 α G3568 νυν G393 ανατελεί G2532 και G1097 γνώσεσθε G1473 αυτά G2532 και G4160 ποιήσω G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G3598 οδόν G2532 και G1722 εν G3588 τη G504 ανύδρω G4215 ποταμούς
  20 G2127 ευλογήσουσί G1473 μου G3588 τα G2342 θηρία G3588 του G68 αγρού G4577.1 σειρήνες G2532 και G2364 θυγατέρες G4765.1 στρουθών G3754 ότι G1325 έδωκα G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G5204 ύδωρ G2532 και G4215 ποταμούς G1722 εν G3588 τη G504 ανύδρω G4222 ποτίσαι G3588 το G1085 γένος G1473 μου G3588 το G1588 εκλεκτόν
  21 G2992 λαόν μου G1473   G3739 ον G4046 περιεποιησάμην G3588 τας G703 αρετάς μου G1473   G1334 διηγείσθαι
  22 G3756 ου G3568 νυν G2564 εκάλεσά G1473 σε G* Ιακώβ G3761 ουδέ G2872 κοπιάσαι G1473 σε G4160 εποίησα G* Ισραήλ
  23 G3756 ουκ G5342 ήνεγκάς G1473 μοι G4263 πρόβατα σου G1473   G3588 της G3645.2 ολοκαρπώσεώς σου G1473   G3761 ουδέ G1722 εν G3588 ταις G2378 θυσίαις σου G1473   G1392 εδόξασάς G1473 με G3756 ουκ εδούλωσας G1402   G1722 εν G2378 θυσίαις G3761 ουδέ G1464.1 έγκοπον G4160 εποίησας G1473 σε G1722 εν G3030 λιβάνω
  24 G3761 ουδέ G2932 εκτήσω G1473 μοι G2378.2 θυσιασμα G694 αργυρίου G3761 ουδέ G3588 το G4720.1 στέαρ G3588 των G2378 θυσιών σου G1473   G1937 επεθύμησα G235 αλλ΄ G1722 εν G3588 ταις G266 αμαρτίαις σου G1473   G4291 προέστης G1473 μου G2532 και G1722 εν G3588 ταις G93 αδικίαις σου G1473  
  25 G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G1473 εγώ G1510.2.1 ειμι G1473 αυτός G3588 ο G1813 εξαλείφων G3588 τας G458 ανομίας σου G1473   G1752 ένεκεν εμου G1473   G2532 και G3588 τας G266 αμαρτίας σου G1473   G3766.2 ου μη G3403 μνησθήσομαι
  26 G1473 συ δε G1161   G3403 μνήσθητι G2532 και G2919 κριθώμεν G260 άμα G3004 λέγε συ G1473   G3588 τας G458 ανομίας σου G1473   G4413 πρώτος G2443 ίνα G1344 δικαιωθής
  27 G3588 οι G3962 πατέρες υμών G1473   G4413 πρώτοι G264 ήμαρτον G2532 και G3588 οι G758 άρχοντες υμών G1473   G457.1 ηνόμησαν G1519 εις G1473 εμέ
  28 G2532 και G3392 εμίαναν G3588 οι G758 άρχοντες G3588 τα G39 άγιά μου G1473   G2532 και G1325 έδωκα G622 απολέσαι Ιακώβ G*   G2532 και G* Ισραήλ G1519 εις G3680 ονειδισμόν