Jeremiah 44:26

ABP_GRK(i)
  26 G1223 διά G3778 τούτο G191 ακούσατε G3056 λόγον G2962 κυρίου G3956 πας G* Ιούδα G3588 οι G2521 καθήμενοι G1722 εν G1093 γη G* Αιγύπτω G2400 ιδού G3660 ώμοσα G3588 τω G3686 ονόματί G1473 μου G3588 τω G3173 μεγάλω G2036 είπε G2962 κύριος G1437 εάν G1096 γένηται G2089 έτι G3686 όνομά μου G1473   G1722 εν G3588 τω G4750 στόματι G3956 παντός G* Ιούδα G2036 ειπείν G2198 ζη G2962 κύριος G2962 κύριος G1722 εν G3956 πάση G1093 γη G* Αιγύπτου