Psalms 33:6-9

ABP_GRK(i)
  6 G3588 τω G3056 λόγω G3588 του G2962 κυρίου G3588 οι G3772 ουρανοί G4732 εστερεώθησαν G2532 και G3588 τω G4151 πνεύματι G3588 του G4750 στόματος αυτού G1473   G3956 πάσα G3588 η G1411 δύναμις αυτών G1473  
  7 G4863 συνάγων G5616 ωσεί G779 ασκόν G5204 ύδατα G2281 θαλάσσης G5087 τιθείς G1722 εν G2344 θησαυροίς G12 αβύσσους
  8 G5399 φοβηθήτω G3588 τον G2962 κύριον G3956 πάσα G3588 η G1093 γη G575 απ΄ G1473 αυτού G1161 δε G4531 σαλευθήτωσαν G3956 πάντες G3588 οι G2730 κατοικούντες G3588 την G3611 οικουμένην
  9 G3754 ότι G1473 αυτός G2036 είπε G2532 και G1096 εγενήθησαν G1473 αυτός G1781 ενετείλατο G2532 και G2936 εκτίσθησαν