Nehemiah 10:27

AKJV(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.