Nehemiah 7:58

BKR(i) 58 Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel,