Genesis 36

Bulgarian(i) 1 Ето родословието на Исав, който е Едом. 2 Исав си взе жени от ханаанските дъщери: Ада, дъщеря на хетееца Елон, и Оливема, дъщеря на Ана, син на евееца Севегон, 3 и Васемата, дъщеря на Исмаил, сестра на Наваиот. 4 Ада роди на Исав Елифаз, Васемата роди Рагуил, 5 а Оливема роди Еус, Йеглом и Корей. Тези са синовете на Исав, които му се родиха в ханаанската земя. 6 А Исав взе жените си, синовете си, дъщерите си и всичките хора от дома си, стадата си, всичкия си добитък и целия си имот, който беше придобил в ханаанската земя, и отиде в една земя далеч от брат си Яков. 7 Защото имотът им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно. Земята, където живееха като чужденци, не можеше да ги побере поради стадата им. 8 И така, Исав се засели на планината Сиир. Исав е Едом. 9 Ето родословието на Исав, баща на едомците в планината Сиир: 10 Това са имената на синовете на Исав: Елифаз, син на Ада, жената на Исав, Рагул, син на Васемата, жената на Исав. 11 А синовете на Елифаз бяха: Теман, Омар, Сефо и Готом, и Кенез. 12 А Тамна беше наложница на Елифаз, сина на Исав, и роди на Елифаз Амалик. Тези са синовете от Ада, жената на Исав. 13 И ето синовете на Рагуил: Нахат и Зара, Сама и Миза. Тези са синовете от Васемата, жената на Исав. 14 И ето синовете на Оливема, жената на Исав, дъщеря на Ана, син на Севегон: тя роди на Исав Еус, Еглом и Корей. 15 Ето князете на синовете на Исав: синовете на първородния на Исав, Елифаз: княз Теман, княз Омар, княз Сефо, княз Кенез, 16 княз Корей, княз Готом, княз Амалик. Тези са князете, произлезли от Елифаз в земята Едом. Тези са синовете на Ада. 17 И ето синовете на Рагуил, сина на Исав: княз Нахат, княз Зара, княз Сама, княз Миза. Тези са князете, произлезли от Рагуил в земята Едом. Тези са синовете на Васемата, жената на Исав. 18 И ето синовете на Оливема, жената на Исав: княз Еус, княз Еглом, княз Корей. Тези са князете, произлезли от Оливема, жената на Исав, дъщеря на Ана. 19 Тези са синовете на Исав и тези са князете им. Това е Едом. 20 Ето синовете на хорееца Сиир, които живееха в онази земя: Лотан, Совал, Севегон, Ана, 21 Дисон, Асар и Дисан. Тези са князете произлезли от хорейците, синовете на Сиир, в едомската земя. 22 А синовете на Лотан бяха Хори и Емам, а сестрата на Лотан беше Тамна. 23 И ето синовете на Совал: Алван, Манахат и Гевал, Сефо и Онам. 24 И ето синовете на Севегон: Ая и Ана. Ана е този, който намери горещите извори в пустинята, като пасеше магаретата на баща си Севегон. 25 И ето синовете на Ана: Дисон и Оливема, дъщерята на Ана. 26 И ето синовете на Дисон: Амадан, Асван, Итран и Харан. 27 Ето синовете на Асар: Валаан, Заван и Акан. 28 Ето синовете на Дисан: Уз и Аран. 29 Ето князете, произлезли от хорейците: княз Лотан, княз Совал, княз Севегон, княз Ана, 30 княз Дисон, княз Асар, княз Дисан. Тези са князете, произлезли от хорейците, според княжествата им в земята Сиир. 31 Ето и царете, които царуваха в земята Едом, преди да се възцари цар над израилевите синове: 32 В Едом царува Вела, син на Веор, а името на града му беше Денава. 33 Когато умря Вела, вместо него се възцари Йовав, син на Зара, от Восора. 34 Когато умря Йовав, вместо него се възцари Хусам от земята на теманците. 35 Когато умря Хусам, вместо него се възцари Адад, син на Вадад, който разби мадиамците на моавското поле, а името на града му беше Авит. 36 Когато умря Адад, вместо него се възцари Самла от Марсека. 37 Когато умря Самла, вместо него се възцари Саул от Роовот, който е при реката Ефрат. 38 Когато умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, син на Аховор. 39 Когато умря Вааланан, синът на Аховор, вместо него се възцари Адар, а името на града му беше Пау и името на жена му беше Метавеил, дъщеря на Метред, син на Мазаав. 40 Ето имената на князете, произлезли от Исав, според родовете им, според местата им, според имената им: княз Тамна, княз Алва, княз Етет, 41 княз Оливема, княз Ила, княз Финон, 42 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар, 43 княз Магедиил, княз Ирам. Тези са едомските князе според селищата им в земята, която притежаваха. Това е Исав, баща на едомците.