Nehemiah 7:58

Croatian(i) 58 sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,