1 Peter

DSV_Strongs(i)
  1 G4074 Petrus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G3927 , aan de vreemdelingen G1290 , verstrooid G4195 in Pontus G1053 , Galatie G2587 , Kappadocie G773 , Azie G2532 en G978 Bithynie,
  2 G1588 Den uitverkorenen G2596 naar G4268 de voorkennis G2316 van God G3962 den Vader G1722 , in G38 de heiligmaking G4151 des Geestes G1519 , tot G5218 gehoorzaamheid G2532 en G4473 besprenging G129 des bloeds G2424 van Jezus G5547 Christus G5485 ; genade G2532 en G1515 vrede G5213 zij u G4129 G5684 vermenigvuldigd.
  3 G2128 Geloofd zij G2316 de God G2532 en G3962 Vader G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3588 , Die G2596 naar G846 Zijn G4183 grote G1656 barmhartigheid G2248 ons G313 G5660 heeft wedergeboren G1519 , tot G2198 G5723 een levende G1680 hoop G1223 , door G386 de opstanding G2424 van Jezus G5547 Christus G1537 uit G3498 de doden.
  4 G1519 Tot G862 een onverderfelijke G2532 , en G283 onbevlekkelijke G2532 , en G263 onverwelkelijke G2817 erfenis G1722 , die in G3772 de hemelen G5083 G5772 bewaard is G1519 voor G5209 u.
  5 G3588 Die G1722 in G1411 de kracht G2316 Gods G5432 G5746 bewaard wordt G1223 door G4102 het geloof G1519 tot G4991 de zaligheid G2092 , die bereid G601 G5683 is, om geopenbaard te worden G1722 in G2078 den laatsten G2540 tijd.
  6 G1722 In G3739 welke G21 G5736 gij u verheugt G737 , nu G3641 een weinig G1487 [tijds] (zo G1163 G5752 het nodig G2076 G5748 is G3076 G5685 ) bedroefd zijnde G1722 door G4164 menigerlei G3986 verzoekingen;
  7 G2443 Opdat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G4183 , die veel G5093 kostelijker G5553 is dan van het goud G622 G5734 , hetwelk vergaat G1161 en G1223 door G4442 het vuur G1381 G5746 beproefd wordt G2147 G5686 , bevonden worde G1519 te zijn tot G1868 lof G2532 , en G5092 eer G2532 , en G1391 heerlijkheid G1722 , in G602 de openbaring G2424 van Jezus G5547 Christus;
  8 G3739 Denwelken G3756 gij niet G1492 G5631 G5625 G1492 G5761 gezien hebt G25 G5719 , en [nochtans] liefhebt G1519 , in G3739 Denwelken G737 gij nu G3361 , hoewel [Hem] niet G3708 G5723 ziende G1161 , maar G4100 G5723 gelovende G21 G5736 , u verheugt G412 met een onuitsprekelijke G2532 en G1392 G5772 heerlijke G5479 vreugde;
  9 G2865 G5734 Verkrijgende G5056 het einde G5216 uws G4102 geloofs G4991 , [namelijk] de zaligheid G5590 der zielen.
  10 G4012 Van G3739 welke G4991 zaligheid G1567 G5656 ondervraagd G2532 en G1830 G5656 onderzocht hebben G4396 de profeten G3588 , die G4395 G5660 geprofeteerd hebben G4012 van G5485 de genade G1519 , aan G5209 u [geschied];
  11 G2045 G5723 Onderzoekende G1519 , op G5101 welken G2228 of G4169 hoedanigen G2540 tijd G4151 de Geest G5547 van Christus G3588 , Die G1722 in G846 hen G1213 G5707 was, beduidde G4303 G5740 en te voren getuigde G3804 , het lijden G1519 , [dat] op G5547 Christus G2532 [komen] [zou], en G1391 de heerlijkheid G3326 G5023 daarna [volgende].
  12 G3739 Denwelken G601 G5681 geopenbaard is G3754 , dat G3756 zij niet G1438 zichzelven G1161 , maar G2254 ons G1247 G5707 bedienden G846 deze dingen G3739 , die G5213 u G3568 nu G312 G5648 aangediend zijn G1223 bij G5209 degenen, die u G2097 G5671 het Evangelie verkondigd hebben G1722 door G40 den Heiligen G4151 Geest G575 , Die van G3772 den hemel G649 G5651 gezonden is G1519 ; in G3739 welke dingen G32 de engelen G1937 G5719 begerig zijn G3879 G5658 in te zien.
  13 G1352 Daarom G328 G5671 opschortende G3751 de lenden G5216 uws G1271 verstands G3525 G5723 , [en] nuchteren zijnde G1679 G5657 , hoopt G5049 volkomenlijk G1909 op G5485 de genade G5213 , die u G5342 G5746 toegebracht wordt G1722 in G602 de openbaring G2424 van Jezus G5547 Christus.
  14 G5613 Als G5218 gehoorzame G5043 kinderen G3361 , wordt niet G4964 G5730 gelijkvormig aan G1939 de begeerlijkheden G4386 , die te voren G1722 in G5216 uw G52 onwetendheid waren;
  15 G235 Maar G2596 gelijk G5209 Hij, Die u G2564 G5660 geroepen heeft G40 , heilig G1096 G5676 is, [zo] wordt G2532 ook G846 gijzelven G40 heilig G1722 in G3956 al G391 [uw] wandel;
  16 G1360 Daarom dat G1125 G5769 er geschreven is G1096 G5634 : Zijt G40 heilig G3754 , want G1473 Ik G1510 G5748 ben G40 heilig.
  17 G2532 En G1487 indien G3962 gij tot een Vader G1941 G5731 aanroept G3588 Dengene, Die G678 zonder aanneming des persoons G2919 G5723 oordeelt G2596 naar G1538 eens iegelijks G2041 werk G390 G5649 , zo wandelt G1722 in G5401 vreze G5550 den tijd G5216 uwer G3940 inwoning;
  18 G1492 G5761 Wetende G3754 dat G3756 gij niet G5349 door vergankelijke dingen G694 , zilver G2228 of G5553 goud G3084 G5681 , verlost zijt G1537 uit G5216 uw G3152 ijdele G391 wandeling G3970 , die [u] van de vaderen overgeleverd [is];
  19 G235 Maar G5093 door het dierbaar G129 bloed G5547 van Christus G5613 , als G299 van een onbestraffelijk G2532 en G784 onbevlekt G286 Lam;
  20 G3303 Dewelke wel G4267 G5772 voorgekend is geweest G4253 voor G2602 de grondlegging G2889 der wereld G1161 , maar G5319 G5685 geopenbaard is G1909 in G2078 deze laatste G5550 tijden G1223 om G5209 uwentwil,
  21 G3588 Die G1223 door G846 Hem G4100 G5723 gelooft G1519 in G2316 God G846 , Welke Hem G1453 G5660 opgewekt heeft G1537 uit G3498 de doden G2532 , en G846 Hem G1391 heerlijkheid G1325 G5631 gegeven heeft G5620 , opdat G5216 uw G4102 geloof G2532 en G1680 hoop G1519 op G2316 God G1511 G5750 zijn zou.
  22 G5216 Hebbende [dan] uw G5590 zielen G48 G5761 gereinigd G1722 in G5218 de gehoorzaamheid G225 der waarheid G1223 , door G4151 den Geest G1519 , tot G505 ongeveinsde G5360 broederlijke liefde G25 G , zo hebt G240 elkander G1619 vuriglijk G25 G5657 lief G1537 uit G2513 een rein G2588 hart;
  23 G313 G5746 Gij, die wedergeboren zijt G3756 , niet G1537 uit G5349 vergankelijk G235 , maar G862 [uit] onvergankelijk G4701 zaad G1223 , door G2198 G5723 het levende G2532 en G1519 G165 eeuwig G3306 G5723 blijvende G3056 Woord G2316 van God.
  24 G1360 Want G3956 alle G4561 vlees G5613 is als G5528 gras G2532 , en G3956 alle G1391 heerlijkheid G444 des mensen G5613 is als G438 een bloem G5528 van het gras G5528 . Het gras G3583 G5681 is verdord G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 G5627 is afgevallen;
  25 G1161 Maar G4487 het Woord G2962 des Heeren G3306 G5719 blijft G1519 in G165 der eeuwigheid G1161 ; en G5124 dit G2076 G5748 is G4487 het Woord G3588 , dat G1519 onder G5209 u G2097 G5685 verkondigd is.