2 Chronicles 27

DSV_Strongs(i)
  1 H3147 Jotham H2568 was vijf H6242 en twintig H8141 jaren H1121 oud H4427 H8800 , toen hij koning werd H4427 H8804 , en hij regeerde H8337 H6240 zestien H8141 jaren H3389 te Jeruzalem H8034 ; en de naam H517 zijner moeder H3388 was Jerusa H1323 , een dochter H6659 van Zadok.
  2 H6213 H8799 En hij deed H3477 dat recht H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H3605 , naar alles H834 , wat H1 zijn vader H5818 Uzzia H6213 H8804 gedaan had H7535 , behalve dat H413 hij in H1964 den tempel H3068 des HEEREN H3808 niet H935 H8804 ging H5971 ; en het volk H7843 H8688 verdierf zich H5750 nog.
  3 H1931 Dezelve H1129 H8804 bouwde H5945 de hoge H8179 poorten H1004 aan het huis H3068 des HEEREN H1129 H8804 ; hij bouwde H7230 ook veel H2346 aan den muur H6077 van Ofel.
  4 H1129 H8804 Daartoe bouwde hij H5892 steden H2022 op het gebergte H3063 van Juda H2793 ; en in de wouden H1129 H8804 bouwde hij H1003 burchten H4026 en torens.
  5 H1931 Hij H3898 H8738 krijgde H5973 ook tegen H4428 den koning H5984 der kinderen Ammons H2388 H8799 , en had de overhand H5921 over H1121 hen, zodat de kinderen H5983 Ammons H1931 in datzelfde H8141 jaar H5414 H8799 hem gaven H3967 honderd H3603 talenten H3701 zilvers H6235 , en tien H505 duizend H3734 kor H2406 tarwe H6235 , en tien H505 duizend H8184 gerst H2063 ; dit H7725 H0 brachten H1121 hem de kinderen H5983 Ammons H7725 H8689 wederom H8145 , ook in het tweede H7992 en in het derde H8141 jaar.
  6 H2388 H8691 Alzo versterkte zich H3147 Jotham H3588 ; want H3559 H8689 hij richtte H1870 zijn wegen H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H430 , zijns Gods.
  7 H3499 Het overige H1697 nu der geschiedenissen H3147 van Jotham H3605 , en al H4421 zijn krijgen H1870 , en zijn wegen H2009 , ziet H3789 H8803 , zij zijn geschreven H5921 in H5612 het boek H4428 der koningen H3478 van Israel H3063 en Juda.
  8 H1961 H8804 Hij was H2568 vijf H6242 en twintig H8141 jaren H1121 oud H4427 H8800 , toen hij koning werd H4427 H8804 ; en hij regeerde H8337 H6240 zestien H8141 jaren H3389 te Jeruzalem.
  9 H3147 En Jotham H7901 H8799 ontsliep H5973 met H1 zijn vaderen H6912 H8799 , en zij begroeven H853 hem H5892 in de stad H1732 Davids H1121 ; en zijn zoon H271 Achaz H4427 H8799 werd koning H8478 in zijn plaats.