Ecclesiastes 6

DSV_Strongs(i)
  1 H3426 Er is H7451 een kwaad H7200 H8804 , dat ik gezien heb H8121 onder de zon H7227 , en het is veel H120 onder de mensen:
  2 H376 Een man H430 , denwelken God H5414 H8799 gegeven heeft H6239 rijkdom H5233 , en goederen H3519 , en eer H5315 ; en hij heeft voor zijn ziel H2638 aan geen ding gebrek H183 H8691 , van alles wat hij begeert H430 ; en God H7980 H8686 geeft hem de macht H398 H8800 niet, om daarvan te eten H5237 , maar dat een vreemd H376 man H398 H8799 dat opeet H1892 . Dit is [ook] ijdelheid H7451 en een kwade H2483 smart.
  3 H376 Indien een man H3967 honderd H3205 H8686 [kinderen] gewon H7227 , en vele H8141 jaren H2421 H8799 leefde H3117 , zodat de dagen H8141 zijner jaren H7227 veel H5315 waren, doch zijn ziel H7646 H8799 niet verzadigd werd H2896 van het goed H6900 , en hij ook geen begrafenis H559 H8804 had; ik zeg H5309 , dat een misdracht H2896 beter is dan hij.
  4 H1892 Want met ijdelheid H935 H8804 komt zij H2822 , en in duisternis H3212 H8799 gaat zij weg H2822 , en met duisternis H8034 wordt haar naam H3680 H8792 bedekt.
  5 H8121 Ook heeft zij de zon H7200 H8804 niet gezien H3045 H8804 , noch bekend H2088 ; zij H5183 heeft meer rust H2088 , dan hij.
  6 H432 H0 Ja, al H2421 H8804 leefde hij H432 schoon H6471 tweemaal H505 duizend H8141 jaren H2896 , en het goede H7200 H8804 niet zag H1980 H8802 ; gaan zij H259 niet allen naar een H4725 plaats?
  7 H5999 Al de arbeid H120 des mensen H6310 is voor zijn mond H5315 ; en nochtans wordt de begeerlijkheid H4390 H8735 niet vervuld.
  8 H2450 Want wat heeft de wijze H3148 meer H3684 dan de zot H6041 ? Wat heeft de arme H2416 [meer], die voor de levenden H3045 H8802 weet H1980 H8800 te wandelen?
  9 H2896 Beter H4758 is het aanzien H5869 der ogen H1980 H8800 , dan het wandelen H5315 der begeerlijkheid H1892 . Dit is ook ijdelheid H7469 en kwelling H7307 des geestes.
  10 H3528 Wat ook iemand zij, alrede H8034 is zijn naam H7121 H8738 genoemd H3045 H8737 , en het is bekend H120 , dat hij een mens H3201 H8799 is; en dat hij niet kan H1777 H8800 rechten H8623 met dien, die sterker is dan hij.
  11 H3426 Voorwaar, er zijn H7235 H8687 veel H1697 dingen H1892 , die de ijdelheid H7235 H8688 vermeerderen H120 ; wat heeft de mens H3148 te meer [daarvan]?
  12 H3045 H8802 Want wie weet H2896 , wat goed H120 is voor den mens H2416 in dit leven H4557 , [gedurende] het getal H3117 der dagen H2416 van het leven H1892 zijner ijdelheid H6213 H8799 , welke hij doorbrengt H6738 als een schaduw H120 ? Want wie kan den mens H5046 H8686 aanzeggen H310 , wat na H8121 hem wezen zal onder de zon?