Ephesians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G1223 , door G2307 den wil G2316 van God G40 , aan de heiligen G1722 , die te G2181 Efeze G5607 G5752 zijn G2532 , en G4103 gelovigen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G2128 Gezegend G2316 zij de God G2532 en G3962 Vader G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3588 , Die G2248 ons G2127 G5660 gezegend heeft G1722 met G3956 alle G4152 geestelijke G2129 zegening G1722 in G2032 den hemel G1722 in G5547 Christus.
  4 G2531 Gelijk G2248 Hij ons G1586 G5668 uitverkoren heeft G1722 in G846 Hem G4253 , voor G2602 de grondlegging G2889 der wereld G2248 , opdat wij G40 zouden heilig G2532 en G299 onberispelijk G1511 G5750 zijn G2714 voor G846 Hem G1722 in G26 de liefde;
  5 G2248 Die ons G4309 G5660 te voren verordineerd heeft G1519 tot G5206 aanneming tot kinderen G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G1519 , in G846 Zichzelven G2596 , naar G2107 het welbehagen G846 van Zijn G2307 wil.
  6 G1519 Tot G1868 prijs G1391 der heerlijkheid G846 Zijner G5485 genade G1722 , door G3739 welke G2248 Hij ons G5487 G5656 begenadigd heeft G1722 in G25 G5772 den Geliefde;
  7 G1722 In G3739 Welken G2192 G5719 wij hebben G629 de verlossing G1223 door G846 Zijn G129 bloed G859 , [namelijk] de vergeving G3900 der misdaden G2596 , naar G4149 den rijkdom G846 Zijner G5485 genade,
  8 G3739 Met welke G4052 G5656 Hij overvloedig is geweest G1519 over G2248 ons G1722 in G3956 alle G4678 wijsheid G2532 en G5428 voorzichtigheid;
  9 G2254 Ons G1107 G5660 bekend gemaakt hebbende G3466 de verborgenheid G846 van Zijn G2307 wil G2596 , naar G846 Zijn G2107 welbehagen G3739 , hetwelk G4388 G5639 Hij voorgenomen had G1722 in G846 Zichzelven.
  10 G1519 Om in G3622 de bedeling G4138 van de volheid G2540 der tijden G346 G , wederom G3956 alles G346 G5664 tot een te vergaderen G1722 in G5547 Christus G5037 , beide G3588 dat G1722 in G3772 den hemel G2532 is, en G3588 dat G1909 op G1093 de aarde is;
  11 G1722 In G846 Hem G1722 , in G3739 Welken G2532 wij ook G2820 G5681 een erfdeel geworden zijn G4309 G5685 , wij, die te voren verordineerd waren G2596 naar G4286 het voornemen G3956 Desgenen, Die alle dingen G1754 G5723 werkt G2596 naar G1012 den raad G846 van Zijn G2307 wil;
  12 G1519 Opdat G2248 wij G1511 G5750 zouden zijn G1519 tot G1868 prijs G846 Zijner G1391 heerlijkheid G3588 , wij, die G4276 G eerst G1722 in G5547 Christus G4276 G5761 gehoopt hebben.
  13 G1722 In G3739 Welken G2532 ook G5210 gij G3056 [zijt], nadat gij het woord G225 der waarheid G2098 , [namelijk] het Evangelie G5216 uwer G4991 zaligheid G191 G5660 gehoord hebt G1722 ; in G3739 Welken G2532 gij ook G4100 G5660 , nadat gij geloofd hebt G4972 G5681 , zijt verzegeld geworden G40 met den Heiligen G4151 Geest G1860 der belofte;
  14 G3739 Die G728 het onderpand G2076 G5748 is G2257 van onze G2817 erfenis G1519 , tot G4047 de verkregene G629 verlossing G1519 , tot G1868 prijs G846 Zijner G1391 heerlijkheid.
  15 G1223 G5124 Daarom G2504 ook ik G191 G5660 , gehoord hebbende G4102 het geloof G1722 in G2962 den Heere G2424 Jezus G2596 , dat onder G5209 u G2532 is, en G26 de liefde G1519 tot G3956 al G40 de heiligen,
  16 G3973 G Houde G3756 niet G3973 G5731 op G5228 voor G5216 u G2168 G5723 te danken G4160 G5734 G3417 , gedenkende G5216 uwer G1909 in G3450 mijn G4335 gebeden;
  17 G2443 Opdat G2316 de God G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3962 , de Vader G1391 der heerlijkheid G5213 , u G1325 G5632 G5630 geve G4151 den Geest G4678 der wijsheid G2532 en G602 der openbaring G1722 in G846 Zijn G1922 kennis;
  18 G5461 G5772 [Namelijk] verlichte G3788 ogen G5216 uws G1271 verstands G1519 , opdat G5209 gij G1492 G5760 moogt weten G5101 , welke G2076 G5748 zij G1680 de hoop G846 van Zijn G2821 roeping G2532 , en G5101 welke G4149 de rijkdom G1391 zij der heerlijkheid G846 van Zijn G2817 erfenis G1722 in G40 de heiligen;
  19 G2532 En G5101 welke G5235 G5723 de uitnemende G3174 grootheid G846 Zijner G1411 kracht G1519 zij aan G2248 ons G3588 , die G4100 G5723 geloven G2596 , naar G1753 de werking G2479 der sterkte G846 Zijner G2904 macht,
  20 G3739 Die G1754 G5656 Hij gewrocht heeft G1722 in G5547 Christus G846 , als Hij Hem G1537 uit G3498 de doden G1453 G5660 heeft opgewekt G2532 ; en G2523 G5656 heeft [Hem] gezet G1722 tot G846 Zijn G1188 rechter [hand G1722 ] in G2032 den hemel;
  21 G5231 Verre boven G3956 alle G746 overheid G2532 , en G1849 macht G2532 , en G1411 kracht G2532 , en G2963 heerschappij G2532 , en G3956 allen G3686 naam G3687 G5746 , die genaamd wordt G3756 , niet G3440 alleen G1722 in G5129 deze G165 wereld G235 , maar G2532 ook G1722 in G3195 G5723 de toekomende;
  22 G2532 En G3956 heeft alle G5259 dingen G846 Zijn G4228 voeten G5293 G5656 onderworpen G2532 , en G846 heeft Hem G1577 der Gemeente G1325 G5656 gegeven G2776 tot een Hoofd G5228 boven G3956 alle dingen;
  23 G3748 Welke G846 Zijn G4983 lichaam G2076 G5748 is G4138 , [en] de vervulling G3956 Desgenen, Die alles G1722 in G3956 allen G4137 G5734 vervult.