Esther

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 H8799 Het geschiedde H3117 nu in de dagen H325 van Ahasveros H1931 , (hij H325 is die Ahasveros H4427 H8802 , dewelke regeerde H4480 van H1912 Indie H5704 af tot aan H3568 Morenland H3967 toe, honderd H7651 zeven H6242 en twintig H4082 landschappen).
  2 H1922 In die H3117 dagen H4428 , als de koning H325 Ahasveros H5921 op H3678 den troon H4438 zijns koninkrijks H3427 H8800 zat H834 , die H1002 op den burg H7800 Susan was;
  3 H7969 In het derde H8141 jaar H4427 H8800 zijner regering H6213 H8804 maakte hij H4960 een maaltijd H3605 al H8269 zijn vorsten H5650 en zijn knechten H2428 ; de macht H6539 van Perzie H4074 en Medie H6579 , de grootste heren H8269 en de oversten H4082 der landschappen H6440 waren voor zijn aangezicht;
  4 H7200 H8687 Als hij vertoonde H6239 den rijkdom H3519 der heerlijkheid H4438 zijns rijks H8597 , en de kostelijkheid H3366 des sieraads H1420 zijner grootheid H7227 , vele H3117 dagen H3967 lang, honderd H8084 en tachtig H3117 dagen.
  5 H428 Toen nu die H3117 dagen H4390 H8800 vervuld waren H6213 H8804 , maakte H4428 de koning H4960 een maaltijd H3605 al H5971 den volke H4672 H8737 , dat gevonden werd H1002 op den burg H7800 Susan H4480 , van H1419 den grootste H5704 tot H6996 den kleinste H7651 , zeven H3117 dagen H2691 lang, in het voorhof H1594 van den hof H4428 van het koninklijk H1055 paleis.
  6 H2353 Er waren witte H3768 , groene H8504 en hemelsblauwe H270 H8803 [behangselen], gevat H948 aan fijn linnen H713 en purperen H2256 banden H5921 , in H3701 zilveren H1550 ringen H8336 , en [aan] marmeren H5982 pilaren H4296 ; de bedsteden H2091 waren van goud H3701 en zilver H5921 , op H7531 een vloer H923 van porfier H8336 [steen], en van marmer H1858 , en albast H5508 , en kostelijke stenen.
  7 H8248 H8687 En men gaf te drinken H3627 in vaten H2091 van goud H3627 , en het ene vat H8138 H8802 was anders H4480 dan H3627 het andere vat H7227 ; en er was veel H4438 koninklijke H3196 wijn H4428 , naar des konings H3027 vermogen.
  8 H8360 En het drinken H1881 geschiedde naar de wet H369 , dat niemand H597 H8802 dwong H3588 ; want H3651 alzo H4428 had de koning H3245 H8765 vastelijk bevolen H5921 aan H3605 alle H7227 groten H1004 zijns huizes H6213 H8800 , dat zij doen zouden H7522 naar den wil H376 H376 van een iegelijk.
  9 H4436 De koningin H2060 Vasthi H6213 H8804 maakte H1571 ook H4960 een maaltijd H802 voor de vrouwen H4438 in het koninklijk H1004 huis H834 , hetwelk H4428 de koning H325 Ahasveros had.
  10 H7637 Op den zevenden H3117 dag H4428 , toen des konings H3820 hart H2896 vrolijk was H3196 van den wijn H559 H8804 , zeide hij H4104 tot Mehuman H968 , Biztha H2726 , Charbona H903 , Bigtha H5 en Abagtha H2242 , Zethar H3752 en Charchas H7651 , de zeven H5631 kamerlingen H8334 H8764 , dienende H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros,
  11 H2060 Dat zij Vasthi H4436 , de koningin H935 H8687 , zouden brengen H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H4438 , met de koninklijke H3804 kroon H5971 , om den volken H8269 en den vorsten H3308 haar schoonheid H7200 H8687 te tonen H3588 ; want H1931 zij H2896 was schoon H4758 van aangezicht.
  12 H4436 Doch de koningin H2060 Vasthi H3985 H8762 weigerde H935 H8800 te komen H1697 op het woord H4428 des konings H834 , hetwelk H3027 door den dienst H5631 der kamerlingen H7107 H0 [haar] [aangezegd] [was]. Toen werd H4428 de koning H3966 zeer H7107 H8799 verbolgen H2534 , en zijn grimmigheid H1197 H8804 ontstak in hem.
  13 H559 H8799 Toen zeide H4428 de koning H2450 tot de wijzen H6256 , die de tijden H3045 H8802 verstonden H3588 (want H3651 alzo H4428 moest des konings H1697 zaak H6440 geschieden, in de tegenwoordigheid H3605 van al H1881 degenen, die de wet H1779 en het recht H3045 H8802 wisten;
  14 H7138 De naasten H413 nu bij H3771 hem waren Carsena H8369 , Sethar H133 , Admatha H8659 , Tharsis H4825 , Meres H4826 , Marsena H4462 , Memuchan H7651 , zeven H8269 vorsten H6539 der Perzen H4074 en der Meden H6440 , die het aangezicht H4428 des konings H7200 H8802 zagen H7223 , die vooraan H3427 H8802 zaten H4438 in het koninkrijk),
  15 H4100 Wat H1881 men naar de wet H4436 met de koningin H2060 Vasthi H6213 H8800 doen zou H5921 H834 , omdat H3808 zij niet H6213 H8804 gedaan had H3982 het woord H4428 van den koning H325 Ahasveros H3027 , door den dienst H5631 der kamerlingen?
  16 H559 H8799 Toen zeide H4462 Memuchan H6440 voor het aangezicht H4428 des konings H8269 en der vorsten H4436 : De koningin H2060 Vasthi H3808 heeft niet H909 alleen H5921 tegen H4428 den koning H5753 H8804 misdaan H3588 , maar H5921 [ook] tegen H3605 al H8269 de vorsten H5921 , en tegen H3605 al H5971 de volken H834 , die H3605 in al H4082 de landschappen H4428 van den koning H325 Ahasveros zijn.
  17 H3588 Want H1697 deze daad H4436 der koningin H3318 H8799 zal uitkomen H5921 tot H3605 alle H802 vrouwen H1167 , zodat zij haar mannen H959 H8687 verachten zullen H5869 in haar ogen H559 H8800 , als men zeggen zal H4428 : De koning H325 Ahasveros H559 H8804 zeide H4436 , dat men de koningin H2060 Vasthi H6440 voor zijn aangezicht H935 H8687 brengen zou H935 H8804 ; maar zij kwam H3808 niet.
  18 H2088 Te dezen zelfden H3117 dage H8282 zullen de vorstinnen H6539 van Perzie H4074 en Medie H559 H8799 ook [alzo] zeggen H3605 tot al H8269 de vorsten H4428 des konings H834 , als H1697 zij deze daad H4436 der koningin H8085 H8804 zullen horen H963 , en er zal verachtens H7110 en toorns H1767 genoeg wezen.
  19 H518 Indien H4428 het den koning H2895 H8804 H5921 goeddunkt H4438 , dat een koninklijk H1697 gebod H4480 H6440 van H3318 H8799 hem uitga H3789 H8735 , hetwelk geschreven worde H1881 in de wetten H6539 der Perzen H4074 en Meden H3808 , en dat men het niet H5674 H8799 overtrede H834 : dat H2060 Vasthi H3808 niet H935 H8799 inga H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros H4428 , en de koning H5414 H8799 geve H4438 haar koninkrijk H7468 aan haar naaste H2896 , die beter H4480 is dan zij.
  20 H6599 Als het bevel H4428 des konings H834 , hetwelk H6213 H8799 hij doen zal H3605 in zijn ganse H4438 koninkrijk H3588 , (want H1931 het H7227 is groot H8085 H8738 ) gehoord zal worden H3605 , zo zullen alle H802 vrouwen H1167 aan haar mannen H3366 eer H5414 H8799 geven H4480 , van H1419 de grootste H5704 tot H6996 de kleinste toe.
  21 H1697 Dit woord H3190 H8799 nu was goed H5869 in de ogen H4428 des konings H8269 en der vorsten H4428 ; en de koning H6213 H8799 deed H1697 naar het woord H4462 van Memuchan.
  22 H7971 H8799 En hij zond H5612 brieven H413 aan H3605 al H4082 de landschappen H4428 des konings H413 , aan H4082 een iegelijk H4082 landschap H3791 naar zijn schrift H413 , en aan H5971 elk H5971 volk H3956 naar zijn spraak H3605 , dat elk H376 man H8323 H8802 overheer H1004 in zijn huis H1961 H8800 wezen zou H1696 H8764 , en spreken H3956 naar de spraak H5971 zijns volks.