Jeremiah 44:15-19

DSV_Strongs(i)
  15 H6030 H8799 Toen antwoordden H3414 aan Jeremia H582 al de mannen H3045 H8802 , die wisten H802 , dat hun vrouwen H312 anderen H430 goden H6999 H8764 rookten H802 , en al de vrouwen H5975 H8802 , die daar stonden H1419 , zijnde een grote H6951 hoop H5971 , mitsgaders al het volk H776 H4714 , die in Egypteland H6624 , in Pathros H3427 H8802 , woonde H559 H8800 , zeggende:
  16 H1697 Aangaande het woord H3068 , dat gij tot ons in des HEEREN H8034 Naam H1696 H8765 gesproken hebt H8085 H8802 , wij zullen naar u niet horen.
  17 H6213 H8800 Maar wij zullen ganselijk H6213 H8799 doen H1697 al hetgeen H6310 uit onzen mond H3318 H8804 is uitgegaan H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H6213 H8804 , gelijk als wij gedaan hebben H1 , wij en onze vaders H4428 , onze koningen H8269 en onze vorsten H5892 , in de steden H3063 van Juda H2351 en in de straten H3389 van Jeruzalem H3899 ; toen werden wij met brood H7646 H8799 verzadigd H2896 , en waren vrolijk H7200 H8804 , en zagen H7451 geen kwaad.
  18 H2308 H8804 Maar van toen af, dat wij opgehouden hebben H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H6999 H8763 te roken H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 te offeren H2637 H8804 , hebben wij van alles gebrek gehad H2719 , en zijn door het zwaard H7458 en door den honger H8552 H8804 verteerd.
  19 H4446 Ook wanneer wij aan Melecheth H8064 des hemels H6999 H8764 roken H5262 en haar drankofferen H5258 H8687 offeren H6213 H8804 , maken wij H3561 haar gebeelde koeken H6087 H8687 , om haar af te beelden H5258 H8687 , en offeren wij H5262 haar drankofferen H1107 , zonder H582 onze mannen?