Nehemiah 10:27

EJ2000(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.