Genesis 36

Estonian(i) 1 Ja need olid Eesavi, see on Edomi järeltulijad: 2 Eesav võttis oma naised Kaanani tütreist: Aada, hetiit Eeloni tütre, ja Oholibama, hiivlase Sibeoni poja Ana tütre, 3 ja Baasmati, Ismaeli tütre, Nebajoti õe. 4 Aada tõi Eesavile ilmale Eliifase, ja Baasmat tõi ilmale Reueli. 5 Ja Oholibama tõi ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi; need olid Eesavi pojad, kes temale sündisid Kaananimaal. 6 Ja Eesav võttis oma naised, pojad ja tütred ja kõik oma pere hingelised, karja, kõik lojused ja kogu varanduse, mis ta Kaananimaal oli soetanud, ja läks teisele maale, ära oma venna Jaakobi juurest. 7 Sest nende varandus oli liiga suur üheskoos elamiseks, ja maa, kus nad võõrastena elasid, ei suutnud neid toita nende karjade pärast. 8 Ja Eesav asus elama Seiri mäestikku; Eesav on Edom. 9 Ja need olid Eesavi, edomlaste isa järeltulijad Seiri mäestikus: 10 need olid Eesavi poegade nimed: Eliifas, Eesavi naise Aada poeg, Reuel, Eesavi naise Baasmati poeg. 11 Ja Eliifase pojad olid: Teeman, Oomar, Sefo, Gatam ja Kenas. 12 Ja Timna oli Eesavi poja Eliifase liignaine ja tema tõi Eliifasele ilmale Amaleki; need olid Eesavi naise Aada järeltulijad. 13 Ja need olid Reueli pojad: Nahat, Serah, Samma ja Missa; need olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad. 14 Ja need olid Eesavi naise Oholibama, Sibeoni poja Ana tütre pojad, kes tõi Eesavile ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi. 15 Need olid Eesavi poegade vürstid: Eliifase, Eesavi esmasündinu pojad - vürst Teeman, vürst Oomar, vürst Sefo, vürst Kenas, 16 vürst Korah, vürst Gatam, vürst Amalek. Need olid Eliifasest põlvnevad vürstid Edomimaal, need olid Aada järeltulijad. 17 Ja need olid Eesavi poja Reueli pojad: vürst Nahat, vürst Serah, vürst Samma, vürst Missa. Need olid Reuelist põlvnevad vürstid Edomimaal, need olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad. 18 Ja need olid Eesavi naise Oholibama pojad: vürst Jeus, vürst Jalam, vürst Korah. Need olid Eesavi naisest, Ana tütrest Oholibamast põlvnevad vürstid. 19 Need olid Eesavi, see on Edomi järeltulijad, ja need olid nende vürstid. 20 Need olid horiit Seiri pojad, selle maa elanikud: Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, 21 Diison, Eeser ja Diisan; need olid horiitide vürstid, Seiri pojad Edomimaal. 22 Ja Lootani pojad olid Hori ja Heemam; ja Lootani õde oli Timna. 23 Ja need olid Soobali pojad: Alvan, Maanahat, Eebal, Sefo ja Oonam. 24 Ja need olid Sibeoni pojad: Ajja ja Ana; Ana oli see, kes kõrbes kohtas mürkmadusid, kui ta karjatas oma isa Sibeoni eesleid. 25 Ja need olid Ana lapsed: Diison ja Oholibama, Ana tütar. 26 Ja need olid Diisoni pojad: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. 27 Need olid Eeseri pojad: Bilhan, Saavan ja Akan. 28 Need olid Diisani pojad: Uuts ja Aran. 29 Need olid horiitide vürstid: vürst Lootan, vürst Soobal, vürst Sibeon, vürst Ana, 30 vürst Diison, vürst Eeser, vürst Diisan. Need olid horiitide vürstid nende vürstkondade kaupa Seirimaal. 31 Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski kuningas valitses Iisraeli laste üle: 32 Bela, Beori poeg, oli kuningaks Edomis, ja tema linna nimi oli Dinhaba. 33 Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg Bosrast. 34 Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste maalt. 35 Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg, kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; ja tema linna nimi oli Aviit. 36 Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast. 37 Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest Rehobotist. 38 Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori poeg. 39 Kui Baal-Haanan, Akbori poeg, suri, sai tema asemel kuningaks Hadar; tema linna nimi oli Pau; ja tema naise nimi oli Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar. 40 Ja need olid Eesavi vürstide nimed nende suguvõsade kaupa, nimeliselt nende asupaikade järgi: vürst Timna, vürst Alva, vürst Jetet, 41 vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon, 42 vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar, 43 vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi, see on Eesavi, edomlaste isa vürstid nende elukohtade järgi nende pärismaal.