1 Chronicles 29:2

HOT(i) 2 וככל כחי הכינותי לבית אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשׁת לנחשׁת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני שׁהם ומלואים אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני שׁישׁ לרב׃