Ecclesiastes 6

HOT(i) 1 ישׁ רעה אשׁר ראיתי תחת השׁמשׁ ורבה היא על האדם׃ 2 אישׁ אשׁר יתן לו האלהים עשׁר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשׁו מכל אשׁר יתאוה ולא ישׁליטנו האלהים לאכל ממנו כי אישׁ נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃ 3 אם יוליד אישׁ מאה ושׁנים רבות יחיה ורב שׁיהיו ימי שׁניו ונפשׁו לא תשׂבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃ 4 כי בהבל בא ובחשׁך ילך ובחשׁך שׁמו יכסה׃ 5 גם שׁמשׁ לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה׃ 6 ואלו חיה אלף שׁנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך׃ 7 כל עמל האדם לפיהו וגם הנפשׁ לא תמלא׃ 8 כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים׃ 9 טוב מראה עינים מהלך נפשׁ גם זה הבל ורעות רוח׃ 10 מה שׁהיה כבר נקרא שׁמו ונודע אשׁר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שׁהתקיף ממנו׃ 11 כי ישׁ דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם׃ 12 כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשׂם כצל אשׁר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השׁמשׁ׃