Isaiah 43

HOT(i) 1 ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישׂראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשׁמך לי אתה׃ 2 כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישׁטפוך כי תלך במו אשׁ לא תכוה ולהבה לא תבער׃ 3 כי אני יהוה אלהיך קדושׁ ישׂראל מושׁיעך נתתי כפרך מצרים כושׁ וסבא תחתיך׃ 4 מאשׁר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשׁך׃ 5 אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך׃ 6 אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃ 7 כל הנקרא בשׁמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשׂיתיו׃ 8 הוציא עם עור ועינים ישׁ וחרשׁים ואזנים׃ 9 כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשׁנות ישׁמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישׁמעו ויאמרו אמת׃ 10 אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשׁר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה׃ 11 אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושׁיע׃ 12 אנכי הגדתי והושׁעתי והשׁמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל׃ 13 גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישׁיבנה׃ 14 כה אמר יהוה גאלכם קדושׁ ישׂראל למענכם שׁלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשׂדים באניות רנתם׃ 15 אני יהוה קדושׁכם בורא ישׂראל מלככם׃ 16 כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה׃ 17 המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישׁכבו בל יקומו דעכו כפשׁתה כבו׃ 18 אל תזכרו ראשׁנות וקדמניות אל תתבננו׃ 19 הנני עשׂה חדשׁה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשׂים במדבר דרך בישׁמון נהרות׃ 20 תכבדני חית השׂדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהרות בישׁימן להשׁקות עמי בחירי׃ 21 עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו׃ 22 ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישׂראל׃ 23 לא הביאת לי שׂה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה׃ 24 לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך׃ 25 אנכי אנכי הוא מחה פשׁעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃ 26 הזכירני נשׁפטה יחד ספר אתה למען תצדק׃ 27 אביך הראשׁון חטא ומליציך פשׁעו׃ 28 ואחלל שׂרי קדשׁ ואתנה לחרם יעקב וישׂראל לגדופים׃