Jeremiah 44:25

HOT(i) 25 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר אתם ונשׁיכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מלאתם לאמר עשׂה נעשׂה את נדרינו אשׁר נדרנו לקטר למלכת השׁמים ולהסך לה נסכים הקים תקימנה את נדריכם ועשׂה תעשׂינה את נדריכם׃