Jeremiah 44:26

HOT(i) 26 לכן שׁמעו דבר יהוה כל יהודה הישׁבים בארץ מצרים הנני נשׁבעתי בשׁמי הגדול אמר יהוה אם יהיה עוד שׁמי נקרא בפי כל אישׁ יהודה אמר חי אדני יהוה בכל ארץ מצרים׃