Proverbs 8:23-36

HOT(i) 23 מעולם נסכתי מראשׁ מקדמי ארץ׃ 24 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃ 25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃ 26 עד לא עשׂה ארץ וחוצות וראשׁ עפרות תבל׃ 27 בהכינו שׁמים שׁם אני בחוקו חוג על פני תהום׃ 28 באמצו שׁחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃ 29 בשׂומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃ 30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שׁעשׁעים יום יום משׂחקת לפניו בכל עת׃ 31 משׂחקת בתבל ארצו ושׁעשׁעי את בני אדם׃ 32 ועתה בנים שׁמעו לי ואשׁרי דרכי ישׁמרו׃ 33 שׁמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃ 34 אשׁרי אדם שׁמע לי לשׁקד על דלתתי יום יום לשׁמר מזוזת פתחי׃ 35 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃ 36 וחטאי חמס נפשׁו כל משׂנאי אהבו מות׃