Psalms 101

HOT(i) 1 לדוד מזמור חסד ומשׁפט אשׁירה לך יהוה אזמרה׃ 2 אשׂכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃ 3 לא אשׁית לנגד עיני דבר בליעל עשׂה סטים שׂנאתי לא ידבק׃ 4 לבב עקשׁ יסור ממני רע לא אדע׃ 5 מלושׁני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃ 6 עיני בנאמני ארץ לשׁבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישׁרתני׃ 7 לא ישׁב בקרב ביתי עשׂה רמיה דבר שׁקרים לא יכון לנגד עיני׃ 8 לבקרים אצמית כל רשׁעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃