Psalms 102

HOT(i) 1 תפלה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישׁפך שׂיחו׃ (102:2) יהוה שׁמעה תפלתי ושׁועתי אליך תבוא׃ 2 (102:3) אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני׃ 3 (102:4) כי כלו בעשׁן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃ 4 (102:5) הוכה כעשׂב ויבשׁ לבי כי שׁכחתי מאכל לחמי׃ 5 (102:6) מקול אנחתי דבקה עצמי לבשׂרי׃ 6 (102:7) דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃ 7 (102:8) שׁקדתי ואהיה כצפור בודד על גג׃ 8 (102:9) כל היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשׁבעו׃ 9 (102:10) כי אפר כלחם אכלתי ושׁקוי בבכי מסכתי׃ 10 (102:11) מפני זעמך וקצפך כי נשׂאתני ותשׁליכני׃ 11 (102:12) ימי כצל נטוי ואני כעשׂב איבשׁ׃ 12 (102:13) ואתה יהוה לעולם תשׁב וזכרך לדר ודר׃ 13 (102:14) אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד׃ 14 (102:15) כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו׃ 15 (102:16) וייראו גוים את שׁם יהוה וכל מלכי הארץ את כבודך׃ 16 (102:17) כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו׃ 17 (102:18) פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃ 18 (102:19) תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה׃ 19 (102:20) כי השׁקיף ממרום קדשׁו יהוה משׁמים אל ארץ הביט׃ 20 (102:21) לשׁמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃ 21 (102:22) לספר בציון שׁם יהוה ותהלתו בירושׁלם׃ 22 (102:23) בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את יהוה׃ 23 (102:24) ענה בדרך כחו קצר ימי׃ 24 (102:25) אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שׁנותיך׃ 25 (102:26) לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים׃ 26 (102:27) המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבושׁ תחליפם ויחלפו׃ 27 (102:28) ואתה הוא ושׁנותיך לא יתמו׃ 28 (102:29) בני עבדיך ישׁכונו וזרעם לפניך יכון׃