Psalms 103

HOT(i) 1 לדוד ברכי נפשׁי את יהוה וכל קרבי את שׁם קדשׁו׃ 2 ברכי נפשׁי את יהוה ואל תשׁכחי כל גמוליו׃ 3 הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃ 4 הגואל משׁחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃ 5 המשׂביע בטוב עדיך תתחדשׁ כנשׁר נעוריכי׃ 6 עשׂה צדקות יהוה ומשׁפטים לכל עשׁוקים׃ 7 יודיע דרכיו למשׁה לבני ישׂראל עלילותיו׃ 8 רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃ 9 לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃ 10 לא כחטאינו עשׂה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃ 11 כי כגבה שׁמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃ 12 כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשׁעינו׃ 13 כרחם אב על בנים רחם יהוה על יראיו׃ 14 כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו׃ 15 אנושׁ כחציר ימיו כציץ השׂדה כן יציץ׃ 16 כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃ 17 וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃ 18 לשׁמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשׂותם׃ 19 יהוה בשׁמים הכין כסאו ומלכותו בכל משׁלה׃ 20 ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשׂי דברו לשׁמע בקול דברו׃ 21 ברכו יהוה כל צבאיו משׁרתיו עשׂי רצונו׃ 22 ברכו יהוה כל מעשׂיו בכל מקמות ממשׁלתו ברכי נפשׁי את יהוה׃