Psalms 33:6-9

HOT(i) 6 בדבר יהוה שׁמים נעשׂו וברוח פיו כל צבאם׃ 7 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃ 8 ייראו מיהוה כל הארץ ממנו יגורו כל ישׁבי תבל׃ 9 כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃