Psalms 95:4-7

HOT(i) 4 אשׁר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים׃ 5 אשׁר לו הים והוא עשׂהו ויבשׁת ידיו יצרו׃ 6 באו נשׁתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשׂנו׃ 7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשׁמעו׃