Revelation 9:20

IGNT(i)
  20 G2532 και And G3588 οι The G3062 λοιποι Rest G3588 των Of The G444 ανθρωπων Men G3739 οι Who G3756 ουκ   G615 (G5681) απεκτανθησαν Were Not Killed G1722 εν By G3588 ταις   G4127 πληγαις   G3778 ταυταις These Plagues, G3777 ουτε Not Even G3340 (G5656) μετενοησαν Repented G1537 εκ Of G3588 των The G2041 εργων Works G3588 των   G5495 χειρων   G846 αυτων Of Their Hands, G2443 ινα That G3361 μη Not G4352 (G5661) προσκυνησωσιν They Should Do Homage To G3588 τα The G1140 δαιμονια Demons, G2532 και And G1497 ειδωλα Idols G3588 τα The G5552 χρυσα Golden G2532 και   G3588 τα And G693 αργυρα Silver G2532 και   G3588 τα And G5470 χαλκα Brazen G2532 και   G3588 τα And G3035 λιθινα Stone G2532 και   G3588 τα And G3585 ξυλινα Wooden, G3739 α Which G3777 ουτε Neither G991 (G5721) βλεπειν To See G1410 (G5736) δυναται Are Able, G3777 ουτε Nor G191 (G5721) ακουειν To Hear, G3777 ουτε Nor G4043 (G5721) περιπατειν To Walk.