Nehemiah 10:27

JPS_ASV_Byz(i) 27 (10:28) Malluch, Harim, Baanah.