Nehemiah 10:27

Leeser(i) 27 (10:28) Malluch, Charim, Ba’anah.