Nehemiah 10:27

MKJV(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.