Ecclesiastes 12:8

MSB(i) 8 “Futility of futilities,” says the Teacher. “Everything is futile!”