Nehemiah 10:27

Martin(i) 27 Malluc, Harim et Bahana.