Hebrews 1:10-12

RP(i)
   10 G2532CONJκαιG4771P-2NSσυG2596PREPκατG746N-APFαρχαvG2962N-VSMκυριεG3588T-ASFτηνG1093N-ASFγηνG2311 [G5656]V-AAI-2SεθεμελιωσαvG2532CONJκαιG2041N-NPNεργαG3588T-GPFτωνG5495N-GPFχειρωνG4771P-2GSσουG1510 [G5719]V-PAI-3PεισινG3588T-NPMοιG3772N-NPMουρανοι
   11 G846P-NPMαυτοιG622 [G5698]V-FMI-3PαπολουνταιG4771P-2NSσυG1161CONJδεG1265 [G5719]V-PAI-2SδιαμενειvG2532CONJκαιG3956A-NPMπαντεvG5613ADVωvG2440N-NSNιματιονG3822 [G5701]V-FPI-3Pπαλαιωθησονται
   12 G2532CONJκαιG5616ADVωσειG4018N-ASNπεριβολαιονG1667 [G5692]V-FAI-2SελιξειvG846P-APMαυτουvG2532CONJκαιG236 [G5691]V-2FPI-3PαλλαγησονταιG4771P-2NSσυG1161CONJδεG3588T-NSMοG846P-NSMαυτοvG1510 [G5719]V-PAI-2SειG2532CONJκαιG3588T-NPNταG2094N-NPNετηG4771P-2GSσουG3756PRT-NουκG1587 [G5692]V-FAI-3Pεκλειψουσιν