Revelation 10:6

RP(i)
   6 G2532CONJκαιG3660 [G5656]V-AAI-3S| ωμοσενG3660 [G5656]V-AAI-3S| <ωμοσεν>G3660 [G5656]V-AAI-3SVAR: ωμοσενG1722PREPεν :ENDG3588T-DSM| τωG2198 [G5723]V-PAP-DSMζωντιG1519PREPειvG3588T-APMτουvG165N-APMαιωναvG3588T-GPMτωνG165N-GPMαιωνωνG3739R-NSMοvG2936 [G5656]V-AAI-3SεκτισενG3588T-ASMτονG3772N-ASMουρανονG2532CONJκαιG3588T-APNταG1722PREPενG846P-DSMαυτωG2532CONJκαιG3588T-ASFτηνG1093N-ASFγηνG2532CONJκαιG3588T-APNταG1722PREPενG846P-DSFαυτηG2532CONJκαιG3588T-ASFτηνG2281N-ASFθαλασσανG2532CONJκαιG3588T-APNταG1722PREPενG846P-DSFαυτηG3754CONJοτιG5550N-NSMχρονοvG3765ADV-NουκετιG1510 [G5695]V-FDI-3Sεσται
Robinson-Pierpont Greek NT Apparatus
   6 <ωμοσεν> ωμοσεν εν