Ecclesiastes 7:27

Thomson(i) 27 Behold this I found [said the preacher]