Mark 12:30

Tischendorf(i)
  30 G2532 CONJ καὶ G25 V-FAI-2S ἀγαπήσεις G2962 N-ASM κύριον G3588 T-ASM τὸν G2316 N-ASM θεόν G4771 P-2GS σου G1537 PREP ἐξ G3650 A-GSF ὅλης G3588 T-GSF τῆς G2588 N-GSF καρδίας G4771 P-2GS σου G2532 CONJ καὶ G1537 PREP ἐξ G3650 A-GSF ὅλης G3588 T-GSF τῆς G5590 N-GSF ψυχῆς G4771 P-2GS σου G2532 CONJ καὶ G1537 PREP ἐξ G3650 A-GSF ὅλης G3588 T-GSF τῆς G1271 N-GSF διανοίας G4771 P-2GS σου G2532 CONJ καὶ G1537 PREP ἐξ G3650 A-GSF ὅλης G3588 T-GSF τῆς G2479 N-GSF ἰσχύος G4771 P-2GS σου.