Nehemiah 10:27

VIN(i) 27 Malluch, Harim, and Baanah.