2 Chronicles 27:1

LXX_WH(i)
    1 G5207 N-NSM υιος G1501 N-NUI εικοσι G4002 N-NUI πεντε G2094 N-GPN ετων G2488 N-PRI ιωαθαμ G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G936 V-AAN βασιλευσαι G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G1803 N-NUI εξ G2094 N-APN ετη G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2532 CONJ και G3686 N-NSN ονομα G3588 T-GSF της G3384 N-GSF μητρος G846 D-GSM αυτου   N-PRI ιερουσα G2364 N-NSF θυγατηρ G4524 N-PRI σαδωκ
HOT(i) 1 בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה יותם במלכו ושׁשׁ עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו ירושׁה בת צדוק׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H1121 בן old H6242 עשׂרים twenty H2568 וחמשׁ and five H8141 שׁנה years H3147 יותם Jotham H4427 במלכו when he began to reign, H8337 ושׁשׁ sixteen H6240 עשׂרה sixteen H8141 שׁנה years H4427 מלך and he reigned H3389 בירושׁלם in Jerusalem. H8034 ושׁם name H517 אמו His mother's H3388 ירושׁה also Jerushah, H1323 בת the daughter H6659 צדוק׃ of Zadok.
Vulgate(i) 1 viginti quinque annorum erat Ioatham cum regnare coepisset et sedecim annis regnavit in Hierusalem nomen matris eius Hierusa filia Sadoc
Clementine_Vulgate(i) 1 Viginti quinque annorum erat Joatham cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc.
Wycliffe(i) 1 Joathan was of fyue and twenti yeer, whanne he bigan to regne, and he regnede sixtene yeer in Jerusalem; the name of his modir was Jerusa, the douyter of Sadoch.
Coverdale(i) 1 Iotham was fyue and twentye yeare olde whan he was made kynge, and reigned sixtene yeare at Ierusalem. His mothers name was Ierusa the daughter of Sadoc:
MSTC(i) 1 Jotham was twenty five years old when he began to reign, and reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
Matthew(i) 1 Ioatham was .xxv. yere olde when he beganne to raygne, & raygned .xvi. yere in Ierusalem. Hys mothers name was Ierusah the daughter of Zadoc.
Great(i) 1 Iotham was fyue and twenty yere olde, when he beganne to raygne, and raygned syxtene yere in Ierusalem. Hys mothers name also was Ierusa the daughter of Zadoc.
Geneva(i) 1 Iotham was fiue and twentie yere olde when he began to reigne, and reigned sixteene yeere in Ierusalem, and his mothers name was Ierushah the daughter of Zadok.
Bishops(i) 1 Iotham was fiue and twentie yeres olde when he began to raigne, and he raigned sixteene yeres in Hierusalem: His mothers name also was Ierusa, the daughter of Zadoc
DouayRheims(i) 1 Joatham was five and twenty years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: the name of his mother was Jerusa the daughter of Sadoc.
KJV(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.
KJV_Cambridge(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.
Thomson(i) 1 Joatham was twenty five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem; and his mother's name was Jerusa. She was a daughter of Sadok.
Webster(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.
Brenton(i) 1 Joatham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: and his mother's name was Jerusa, daughter of Sadoc.
Brenton_Greek(i) 1 Υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωάθαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἱερουσὰ θυγάτηρ Σαδώκ.
Leeser(i) 1 Twenty and five years old was Jotham when he became king, and sixteen years did he reign in Jerusalem. And his mother’s name was Yerushah, the daughter of Zadok.
YLT(i) 1 A son of twenty and five years is Jotham in his reigning, and sixteen years he hath reigned in Jerusalem, and the name of his mother is Jerushah daughter of Zadok.
JuliaSmith(i) 1 The son of twenty and five years was Jotham in his reigning, and sixteen years reigned he in Jerusalem. And his mother's name Jerushah, daughter of Zadok.
Darby(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem; and his mother`s name was Jerushah, daughter of Zadok.
ERV(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem: and his mother’s name was Jerushah the daughter of Zadok.
ASV(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem: and his mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
JPS_ASV_Byz(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem; and his mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
Rotherham(i) 1 twenty–five years old, was Jotham when he began to reign, and, sixteen years, reigned he in Jerusalem,––and, the name of his mother, was Jerushah, daughter of Zadok.
CLV(i) 1 A son of twenty and five years [is] Jotham in his reigning, and sixteen years he has reigned in Jerusalem, and the name of his mother [is] Jerushah daughter of Zadok.
BBE(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he became king; and he was ruling in Jerusalem for sixteen years; and his mother's name was Jerushah, the daughter of Zadok.
MKJV(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. And his mother's name was Jerushah, the daughter of Zadok.
LITV(i) 1 Jotham was a son of twenty five years when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem; and the name of his mother was Jerushah, the daughter of Zadok.
ECB(i) 1
YAH THAM REIGNS IN YERU SHALEM
Yah Tham is a son of twenty-five years when he begins to reign: and he reigns sixteen years in Yeru Shalem. the name of his mother, Yerushah the daughter of Sadoq.
ACV(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. And his mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
WEB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother’s name was Jerushah the daughter of Zadok.
NHEB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem: and his mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
AKJV(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.
KJ2000(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother’s name also was Jerushah, the daughter of Zadok.
UKJV(i) 1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.
EJ2000(i) 1 ¶ Jotham was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother’s name was Jerushah, the daughter of Zadok.
CAB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem; and his mother's name was Jerushah, daughter of Zadok.
LXX2012(i) 1 Joatham [was] twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: and his mother's name [was] Jerusa, daughter of Sadoc.
NSB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to rule. He ruled for sixteen years in Jerusalem. His mother was Jerushah, daughter of Zadok.
ISV(i) 1 Jotham Succeds Uzziah
Jotham was 25 years old when he began his reign, and he reigned for sixteen years in Jerusalem. His mother was Zadok’s daughter Jerusha.
LEB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem. And the name of his mother was Jerusha the daughter of Zadok.
BSB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he became king, and he reigned in Jerusalem sixteen years. His mother’s name was Jerushah daughter of Zadok.
MSB(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he became king, and he reigned in Jerusalem sixteen years. His mother’s name was Jerushah daughter of Zadok.
MLV(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he began to reign and he reigned sixteen years in Jerusalem. And his mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
VIN(i) 1 Jotham was twenty-five years old when he became king; and he was ruling in Jerusalem for sixteen years; and his mother's name was Jerushah, the daughter of Zadok.
Luther1545(i) 1 Jotham war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierete sechzehn Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusa, eine Tochter Zadoks.
Luther1912(i) 1 Jotham war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusa, eine Tochter Zadoks.
ELB1871(i) 1 Fünfundzwanzig Jahre war Jotham alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha, die Tochter Zadoks.
ELB1905(i) 1 Fünfundzwanzig [2.Kön 15,32] Jahre war Jotham alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha, die Tochter Zadoks.
DSV(i) 1 Jotham was vijf en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde zestien jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jerusa, een dochter van Zadok.
Giguet(i) 1 ¶ Joatham avait vingt-cinq ans lorsqu’il monta sur le trône, et il régna seize ans à Jérusalem; sa mère s’appelait Jerusa, fille de Sadoc.
DarbyFR(i) 1
Jotham était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença de régner; et il régna seize ans à Jérusalem; et le nom de sa mère était Jerusha, fille de Tsadok.
Martin(i) 1 Jotham était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jérusa, et elle était fille de Tsadoc.
Segond(i) 1 Jotham avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jeruscha, fille de Tsadok.
SE(i) 1 De veinticinco años era Jotam cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc.
ReinaValera(i) 1 DE VEINTICINCO años era Joatham cuando comenzó á reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalem. El nombre de su madre fué Jerusa, hija de Sadoc.
JBS(i) 1 De veinticinco años era Jotam cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc.
Albanian(i) 1 Jothami ishte njëzet e pesë vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi gjashtëmbëdhjetë vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jerushah; ishte bija e Tsadokut.
RST(i) 1 Двадцати пяти лет был Иоафам, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иеруша, дочь Садока.
Arabic(i) 1 كان يوثام ابن خمس وعشرين سنة حين ملك وملك ست عشرة سنة في اورشليم واسم امه يروشة بنت صادوق.
Bulgarian(i) 1 Йотам беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Еруса, дъщеря на Садок.
Croatian(i) 1 Jotamu je bilo dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Jeruša, Sadokova kći.
BKR(i) 1 V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova.
Danish(i) 1 Jotham var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Jerusa, Zadoks Datter.
CUV(i) 1 約 坦 登 基 的 時 候 年 二 十 五 歲 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 十 六 年 , 他 母 親 名 叫 耶 路 沙 , 是 撒 督 的 女 兒 。
CUVS(i) 1 约 坦 登 基 的 时 候 年 二 十 五 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 十 六 年 , 他 母 亲 名 叫 耶 路 沙 , 是 撒 督 的 女 儿 。
Esperanto(i) 1 La agxon de dudek kvin jaroj havis Jotam, kiam li farigxis regxo, kaj dek ses jarojn li regxis en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis Jerusxa, filino de Cadok.
Finnish(i) 1 Jotam oli viiden ajastaikainen kolmattakymmentä tulessansa kuninkaaksi, ja hallitsi kuusitoistakymmentä ajastaikaa Jerusalemissa: hänen äitinsä nimi oli Jerusa Zadokin tytär.
FinnishPR(i) 1 Jootam oli kahdenkymmenen viiden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kuusitoista vuotta. Hänen äitinsä nimi oli Jerusa, Saadokin tytär.
Haitian(i) 1 Jotam te gen vennsenkan lè li moute wa peyi Jida. Li gouvènen nan lavil Jerizalèm pandan sèzan. Manman l' te rele Jewoucha. Se te pitit fi Zadòk.
Hungarian(i) 1 Huszonöt esztendõs vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az õ anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya.
Indonesian(i) 1 Yotam menjadi raja pada usia 25 tahun, dan ia memerintah di Yerusalem 16 tahun lamanya. Ibunya ialah Yerusa anak Zadok.
Italian(i) 1 IOTAM era d’età di venticinque anni, quando cominciò a regnare, e regnò sedici anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Ierusa, figliuola di Sadoc.
ItalianRiveduta(i) 1 Jotham avea venticinque anni quando cominciò a regnare, e regnò sedici anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jerusha, figliuola di Tsadok.
Korean(i) 1 마레사 사람 도다와후의 아들 엘리에셀이 여호사밧을 향하여 예언하여 가로되 '왕이 아하시야와 교제하는고로 여호와께서 왕의 지은 것을 파하시리라' 하더니 이에 그 배가 파상하여 다시스로 가지 못하였더라
Lithuanian(i) 1 Pradėdamas karaliauti, Joatamas buvo dvidešimt penkerių metų ir šešiolika metų karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Jeruša, Cadoko duktė.
PBG(i) 1 Dwadzieścia i pięć lat miał Joatam, gdy królować począł, a szesnaście lat królował w Jeruzalemie. Imię matki jego Jerusa, córka Sadokowa.
Portuguese(i) 1 Tinha Jotam vinte e cinco anos quando começou a reinar, e reinou dezasseis anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Sadoc,
Norwegian(i) 1 Jotam var fem og tyve år da han blev konge, og regjerte seksten år i Jerusalem; hans mor hette Jerusa og var datter av Sadok.
Romanian(i) 1 Iotam avea douăzeci şi cinci de ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit şasesprezece ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Ieruşa, fata lui Ţadoc.
Ukrainian(i) 1 Йотам був віку двадцяти й п'яти років, коли зацарював, і шістнадцять літ царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Єруша, Садокова дочка.