Genesis 3:1

ABP_GRK(i)
  1 G3588 ο δε G1161   G3789 όφις G1510.7.3 ην G5429 φρονιμώτατος G3956 πάντων G3588 των G2342 θηρίων G3588 των G1909 επί G3588 της G1093 γης G3739 ων G4160 εποίησε G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός G2532 και G2036 είπεν G3588 ο G3789 όφις G3588 τη G1135 γυναικί G5100 τι ότι G3754   G2036 είπεν G3588 ο G2316 θεός G3766.2 ου μη G2068 φάγητε G575 από G3956 παντός G3586 ξύλου G3588 του G3857 παραδείσου
LXX_WH(i)
    1 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε G3789 N-NSM οφις G1510 V-IAI-3S ην G5429 A-NSMS φρονιμωτατος G3956 A-GPN παντων G3588 T-GPN των G2342 N-GPN θηριων G3588 T-GPN των G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G3739 R-GPN ων G4160 V-AAI-3S εποιησεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G3789 N-NSM οφις G3588 T-DSF τη G1135 N-DSF γυναικι G5100 I-ASN τι G3754 CONJ οτι   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3364 ADV ου G3165 ADV μη G2068 V-AAS-2P φαγητε G575 PREP απο G3956 A-GSN παντος G3586 N-GSN ξυλου G3588 T-GSN του G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3857 N-DSM παραδεισω
HOT(i) 1 והנחשׁ היה ערום מכל חית השׂדה אשׁר עשׂה יהוה אלהים ויאמר אל האשׁה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H5175 והנחשׁ Now the serpent H1961 היה was H6175 ערום more subtle H3605 מכל than any H2416 חית beast H7704 השׂדה of the field H834 אשׁר which H6213 עשׂה had made. H3068 יהוה the LORD H430 אלהים God H559 ויאמר And he said H413 אל unto H802 האשׁה the woman, H637 אף   H3588 כי   H559 אמר said, H430 אלהים hath God H3808 לא Ye shall not H398 תאכלו eat H3605 מכל of every H6086 עץ tree H1588 הגן׃ of the garden?
Vulgate(i) 1 sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terrae quae fecerat Dominus Deus qui dixit ad mulierem cur praecepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno paradisi
Clementine_Vulgate(i) 1 Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terræ quæ fecerat Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem: Cur præcepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno paradisi?
Wycliffe(i) 1 But and the serpent was feller than alle lyuynge beestis of erthe, whiche the Lord God hadde maad. Which serpent seide to the womman, Why comaundide God to you, that ye schulden not ete of ech tre of paradis?
Tyndale(i) 1 But the serpent was sotyller than all the beastes of the felde which ye LORde God had made and sayd vnto the woman. Ah syr that God hath sayd ye shall not eate of all maner trees in the garden.
Coverdale(i) 1 Bvt the serpent was sotyller then all the beastes of the felde (which ye LORDE God had made) and sayde vnto the woman: Yee, hath God sayde indede: Ye shall not eate of all maner trees in the garden?
MSTC(i) 1 But the serpent was subtler than all the beasts of the field which the LORD God had made; and said unto the woman, "Ah sir, that God hath said, ye shall not eat of all manner trees in the garden."
Matthew(i) 1 Bvt the serpent was sutyller than al the beastes of the felde, whych the Lord God had made: & sayd vnto the woman: yea hath God sayd in dede, ye shall not eate of al maner trees in the garden?
Great(i) 1 But the serpent was sotyller then euery beast of the felde, which the Lorde God made. And he sayde vnto the woman: yee, hath the Lorde God sayde: ye shall not eat of euery tre of the garden?
Geneva(i) 1 Now the serpent was more subtill then any beast of the fielde, which the Lord God had made: and he said to the woman, Yea, hath God in deede said, Ye shall not eate of euery tree of the garden?
Bishops(i) 1 And the serpent was suttiller then euery beast of the fielde which ye lord God hadde made, and he sayde vnto the woman: yea, hath God saide, ye shall not eate of euery tree of the garden
DouayRheims(i) 1 Now the serpent was more subtle tha any of the beasts of the earth which the Lord God had made. And he said to the woman: Why hath God commanded you, that you should not eat of every tree of paradise?
KJV(i) 1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
KJV_Cambridge(i) 1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
Thomson(i) 1 Now the two, both Adam and his wife were naked, and were not ashamed. But the serpent was the wisest of all the beasts on the earth which the Lord God had made, and the serpent said to the woman, "Why hath God said, you must not eat of every tree of the garden?"
Webster(i) 1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made: and he said to the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
Brenton(i) 1 (3:2) Now the serpent was the most crafty of all the brutes on the earth, which the Lord God made, and the serpent said to the woman, Wherefore has God said, Eat not of every tree of the garden?
Brenton_Greek(i) 1 Ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς· καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικὶ, τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεὸς, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου;
Leeser(i) 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made; and he said unto the woman, Hath God indeed said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
YLT(i) 1 And the serpent hath been subtile above every beast of the field which Jehovah God hath made, and he saith unto the woman, `Is it true that God hath said, Ye do not eat of every tree of the garden?'
JuliaSmith(i) 1 And the serpent was crafty above every beast of the field which Jehovah God made; and he will say to the woman, Is it because God said ye shall not eat of every tree of the garden?
Darby(i) 1 And the serpent was more crafty than any animal of the field which Jehovah Elohim had made. And it said to the woman, Is it even so, that God has said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
ERV(i) 1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?
ASV(i) 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?
JPS_ASV_Byz(i) 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman: 'Yea, hath God said: Ye shall not eat of any tree of the garden?'
Rotherham(i) 1 Now, the serpent, was more crafty than any living thing of the field which Yahweh God had made,––so he said unto the woman, Can it really be, that God hath said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
CLV(i) 1 And the serpent comes to be the craftiest of all field life which was made by Yahweh Elohim. And saying is the serpent to the woman, "Indeed! Then the Elohim says, 'Not eat shall you from any tree of the garden'?
BBE(i) 1 Now the snake was wiser than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God truly said that you may not take of the fruit of any tree in the garden?
MKJV(i) 1 Now the serpent was more cunning than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said to the woman, Is it so that God has said, You shall not eat of every tree of the garden?
LITV(i) 1 And the serpent was cunning above every animal of the field which Jehovah God had made. And he said to the woman, Is it true that God has said, You shall not eat from any tree of the garden?
ECB(i) 1 Now the serpent being more subtil than any live being of the field Yah Veh Elohim worked, he says to the woman, Has Elohim truly said, Eat not of every tree of the garden?
ACV(i) 1 Now the serpent was more cunning than any beast of the field which LORD God had made. And he said to the woman, Yea, has God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?
WEB(i) 1 Now the serpent was more subtle than any animal of the field which Yahweh God had made. He said to the woman, “Has God really said, ‘You shall not eat of any tree of the garden’?”
NHEB(i) 1 Now the serpent was more shrewd than any of the wild animals which God had made. And he said to the woman, "Has God really said, 'You shall not eat of any tree of the garden?'"
AKJV(i) 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God had made. And he said to the woman, Yes, has God said, You shall not eat of every tree of the garden?
KJ2000(i) 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, has God said, you shall not eat of every tree of the garden?
UKJV(i) 1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, has God said, All of you shall not eat of every tree of the garden?
EJ2000(i) 1 ¶ Now the serpent was more astute than all the animals of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Has God indeed said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
CAB(i) 1 (3:2) Now the serpent was the most crafty of all the brutes on the earth, which the Lord God made. And the serpent said to the woman, Has God truly said, Eat not of every tree of the garden?
LXX2012(i) 1 And the two were naked, both Adam and his wife, and were not ashamed. Now the serpent was the most crafty of all the brutes on the earth, which the Lord God made, and the serpent said to the woman, Therefore has God said, Eat not of every tree of the garden?
NSB(i) 1 Now the serpent was craftier than any of the wild animals Jehovah God had made. He said to the woman: »Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?«
ISV(i) 1 The Temptation and FallNow the Shining One was more clever than any animal of the field that the LORD God had made. It asked the woman, “Did God actually say, ‘You are not to eat from any tree of the garden’?”
LEB(i) 1 Now the serpent was more crafty than any other wild animal* which Yahweh God had made. He said to the woman, "Did God indeed say, 'You shall not eat from any tree in the garden'?"
BSB(i) 1 Now the serpent was more crafty than any beast of the field that the LORD God had made. And he said to the woman, “Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the garden?’”
MSB(i) 1 Now the serpent was more crafty than any beast of the field that the LORD God had made. And he said to the woman, “Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the garden?’”
MLV(i) 1 Now the serpent was more cunning than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said to the woman, Yes, because God has said, You will not eat of any tree of the garden?
VIN(i) 1 Now the serpent was craftier than any of the wild animals the LORD God had made. He said to the woman: "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?"
Luther1545(i) 1 Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten.
Luther1912(i) 1 Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten?
ELB1871(i) 1 Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Jehova Gott gemacht hatte; und sie sprach zu dem Weibe: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr sollt nicht essen von jedem Baume des Gartens?
ELB1905(i) 1 Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Jahwe Gott gemacht hatte; und sie sprach zu dem Weibe: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr sollt nicht essen von jedem Baume des Gartens?
DSV(i) 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
Giguet(i) 1 ¶ Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux qu’avait créés sur la terre le Seigneur Dieu. Et le serpent dit à la femme: Pourquoi Dieu a-t-il dit: Ne mangez pas de tous les arbres du paradis?
DarbyFR(i) 1
Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait; et il dit à la femme: Quoi, Dieu a dit: Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin?
Martin(i) 1 Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Eternel Dieu avait faits; et il dit à la femme : Quoi! Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?
Segond(i) 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
SE(i) 1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios dijo: No comáis de ningún árbol del huerto?
ReinaValera(i) 1 EMPERO la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo á la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
JBS(i) 1 ¶ Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios dijo: No comáis de ningún árbol del huerto?
Albanian(i) 1 Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia: "Mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?"".
RST(i) 1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
Arabic(i) 1 وكانت الحيّة أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة.
ArmenianEastern(i) 1 Օձը երկրի վրայ Աստծու ստեղծած բոլոր գազաններից աւելի խորամանկ էր: Օձն ասաց կնոջը. «Ինչո՞ւ Աստուած ասաց, թէ դրախտում գտնուող բոլոր ծառերի պտուղներից չէք կարող ուտել»:
Bulgarian(i) 1 А змията беше най-хитра от всички полски животни, които ГОСПОД Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?
Croatian(i) 1 Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog. Ona reče ženi: "Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?"
BKR(i) 1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
Danish(i) 1 Og Slangen var træskere end alle vilde Dyr paa Marken, hvilke Gud HERREN havde gjort; og den sagde til Kvinden: Mon Gud skulde have sagt: I maa ikke æde af hvert Træ i Haven?
CUV(i) 1 耶 和 華   神 所 造 的 , 唯 有 蛇 比 田 野 一 切 的 活 物 更 狡 猾 。 蛇 對 女 人 說 :   神 豈 是 真 說 不 許 你 們 吃 園 中 所 有 樹 上 的 果 子 麼 ?
CUVS(i) 1 耶 和 华   神 所 造 的 , 唯 冇 蛇 比 田 野 一 切 的 活 物 更 狡 猾 。 蛇 对 女 人 说 :   神 岂 是 真 说 不 许 你 们 吃 园 中 所 冇 树 上 的 果 子 么 ?
Esperanto(i) 1 Kaj la serpento estis pli ruza, ol cxiuj kampaj bestoj, kiujn kreis Dio la Eternulo. Kaj gxi diris al la virino: CXu Dio diris, ke vi ne mangxu de cxiuj arboj de la gxardeno?
Estonian(i) 1 Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?"
Finnish(i) 1 Ja kärme oli kavalin kaikkia eläimiä maan päällä, jotka Herra Jumala tehnyt oli, ja se sanoi vaimolle: sanoiko Jumala, älkäät syökö kaikkinaisista puista Paradisissa?
FinnishPR(i) 1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?"
Haitian(i) 1 Sèpan se bèt ki te pi rize nan tout bèt raje Seyè a, Bondye a, te kreye. Li di fanm lan konsa. Eske Bondye te janm di piga nou manje donn tout pyebwa ki nan jaden an?
Hungarian(i) 1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
Indonesian(i) 1 Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh TUHAN Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini?"
Italian(i) 1 OR il serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna, che il Signore Iddio avesse fatta. Ed esso disse alla donna: Ha pure Iddio detto: Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino?
ItalianRiveduta(i) 1 Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l’Eterno Iddio aveva fatti; ed esso disse alla donna: "Come! Iddio v’ha detto: Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino?"
Korean(i) 1 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라 뱀이 여자에게 물어 가로되 `하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐 ?'
Lithuanian(i) 1 Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: “Ar tikrai Dievas pasakė: ‘Nevalgykite nuo visų sodo medžių’?”
PBG(i) 1 A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg; ten rzekł do niewiasty: Także to, że wam Bóg rzekł: Nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego?
Portuguese(i) 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?
Norwegian(i) 1 Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?
Romanian(i) 1 Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii:,,Oare a zis Dumnezeu cu adevărat:,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?``
Ukrainian(i) 1 Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи Бог наказав: Не їжте з усякого дерева раю?