Isaiah 1:31

LXX_WH(i)
    31 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSF η G2479 N-NSF ισχυς G846 D-GPF αυτων G3739 ADV ως G2562 N-NSF καλαμη   A-GSN στιππυου G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G2039 N-NPF εργασιαι G846 D-GPF αυτων G3739 ADV ως   N-APN σπινθηρες G4442 N-GSN πυρος G2532 CONJ και G2618 V-FPI-3P κατακαυθησονται G3588 T-NPM οι G459 A-NPM ανομοι G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G268 A-NPM αμαρτωλοι G260 ADV αμα G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSM ο G4570 V-PAPNS σβεσων
HOT(i) 31 והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שׁניהם יחדו ואין מכבה׃
IHOT(i) (In English order)
  31 H1961 והיה shall be H2634 החסן And the strong H5296 לנערת as tow, H6467 ופעלו and the maker H5213 לניצוץ of it as a spark, H1197 ובערו burn H8147 שׁניהם and they shall both H3162 יחדו together, H369 ואין and none H3518 מכבה׃ shall quench
Vulgate(i) 31 et erit fortitudo vestra ut favilla stuppae et opus vestrum quasi scintilla et succendetur utrumque simul et non erit qui extinguat
Clementine_Vulgate(i) 31 Et erit fortitudo vestra ut favilla stuppæ, et opus vestrum quasi scintilla, et succendetur utrumque simul, et non erit qui extinguat.]
Wycliffe(i) 31 And youre strengthe schal be as a deed sparcle of bonys, `ether of herdis of flex, and youre werk schal be as a quyk sparcle; and euer either schal be brent togidere, and noon schal be that schal quenche.
Coverdale(i) 31 And as for the glory of these thinges, it shalbe turned to drie strawe, and he that made them to a sparke. And they shal both burne together, so that no man shalbe able to quench them.
MSTC(i) 31 And as for the glory of your graven images, it shall be turned to dry straw, and he that made them to a spark. And they shall both burn together, so that no man shall be able to quench them.
Matthew(i) 31 And as for the glorye of these thynges, it shalbe turned to drye straw, and he that made them to a sparke. And they shall both burne together, so that no man shalbe able to quenche them.
Great(i) 31 And as for the glory of your graued Images, it shalbe turned to drye strawe, and he that made them to a sparke. And they shal both burne together, so that no man shalbe able to quench them.
Geneva(i) 31 And the strong shall be as towe, and the maker thereof, as a sparke: and they shall both burne together, and none shall quench them.
Bishops(i) 31 And the very strong one [of your idols] shalbe as towe, and the maker of it as a sparke [of fire] and they shal both burne together, and no man quenche them
DouayRheims(i) 31 And your strength shall be as the ashes of tow, and your work as a spark: and both shall burn together, and there shall be none to quench it.
KJV(i) 31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
KJV_Cambridge(i) 31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
Thomson(i) 31 and their strength shall be like tow; and their works like sparks of fire: and the lawless and sinful shall be burned up together; and there shall be no extinguisher."
Webster(i) 31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
Brenton(i) 31 And their strength shall be as a thread of tow, and their works as sparks, and the transgressors and the sinners shall be burnt up together, and there shall be none to quench them.
Brenton_Greek(i) 31 Καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου, καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες, καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων.
Leeser(i) 31 And the mighty oppressor shall become as tow, and his workman as a spark; and they shall both burn together, with none to quench.
YLT(i) 31 And the strong hath been for tow, And his work for a spark, And burned have both of them together, And there is none quenching!
JuliaSmith(i) 31 And the strong was for tow, and his work for a spark, and they two were burnt together, and none quenching.
Darby(i) 31 And the strong shall be for tow, and his work a spark; and they shall both burn together, and there shall be none to quench [them].
ERV(i) 31 And the strong shall be as tow, and his work as a spark; and they shall both burn together, and none shall quench them.
ASV(i) 31 And the strong shall be as tow, and his work as a spark; and they shall both burn together, and none shall quench them.
JPS_ASV_Byz(i) 31 And the strong shall be as tow, and his work as a spark; and they shall both burn together, and none shall quench them.
Rotherham(i) 31 Then shall the strong, one become tow, And his work, a spark,––And they shall both blaze together, And there be none, to quench the fire.
CLV(i) 31 And your safeguard becomes tinder, and your contrivance a spark. And the lawless and sinners consume, the two of them together, and there is no quencher."
BBE(i) 31 And the strong will be as food for the fire, and his work as a flame; and they will be burned together, with no one to put out the fire.
MKJV(i) 31 And the strong shall be like tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall put them out.
LITV(i) 31 And the strong shall be for tow, and his work for a spark; and they shall burn both together; and no one shall quench them .
ECB(i) 31 and the powerful become as tuft and his deeds as a spark; and they both burn together, and no one quenches.
ACV(i) 31 And the strong man shall be as flax, and his work as a spark. And they shall both burn together, and none shall quench them.
WEB(i) 31 The strong will be like tinder, and his work like a spark. They will both burn together, and no one will quench them.”
NHEB(i) 31 The strong will be like tinder, and his work like a spark. They will both burn together, and no one will quench them."
AKJV(i) 31 And the strong shall be as wick, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
KJ2000(i) 31 And the strong shall be as tinder, and the work of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them .
UKJV(i) 31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
EJ2000(i) 31 And the strong idol shall be as tow and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and no one shall be able to quench them.
CAB(i) 31 And their strength shall be as a thread of tow, and their works as sparks, and the transgressors and the sinners shall be burned up together, and there shall be none to quench them.
LXX2012(i) 31 And their strength shall be as a thread of tow, and their works as sparks, and the transgressors and the sinners shall be burnt up together, and there shall be none to quench [them].
NSB(i) 31 Strong people will become tinder for a fire. Their work will be the spark. Both of them will burn together. There will be no one to put out the fire.
ISV(i) 31 Your strong one will be like tinder, and your work a spark; both of them will burn together, with no one to quench the flames that burn them.”
LEB(i) 31 And the strong man shall become like tinder, and his work like a spark. And both of them shall burn together, and there is not one to quench them."
BSB(i) 31 The strong man will become tinder and his work will be a spark; both will burn together, with no one to quench the flames.
MSB(i) 31 The strong man will become tinder and his work will be a spark; both will burn together, with no one to quench the flames.
MLV(i) 31 And the strong man will be as flax and his work as a spark. And they will both burn together and none will quench them.

VIN(i) 31 The strong will be like tinder, and his work like a spark. They will both burn together, and no one will quench them.”
Luther1545(i) 31 wenn der Schutz wird sein wie Werg und sein Tun wie ein Funke, und beides miteinander angezündet werde, daß niemand lösche.
Luther1912(i) 31 wenn der Gewaltige wird sein wie Werg und sein Tun wie ein Funke und beides miteinander angezündet wird, daß niemand lösche.
ELB1871(i) 31 Und der Starke wird zum Werge werden und sein Tun zum Funken; und sie werden beide miteinander verbrennen, und niemand wird löschen.
ELB1905(i) 31 Und der Starke wird zum Werge werden und sein Tun zum Funken; und sie werden beide miteinander verbrennen, und niemand wird löschen.
DSV(i) 31 En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden te zamen branden, en er zal geen uitblusser wezen.
Giguet(i) 31 Et leur force sera comme le chaume du concombre, et leurs oeuvres comme des étincelles, et les méchants seront consumés, et avec eux le pécheur; et nul ne sera là pour éteindre la flamme.
DarbyFR(i) 31 Et le fort sera de l'étoupe, et son oeuvre une étincelle, et tous deux brûleront ensemble, et il n'y a personne qui éteigne.
Martin(i) 31 Et le fort sera de l'étoupe, et son oeuvre une étincelle; et tous deux brûleront ensemble, et il n'y aura personne qui éteigne le feu.
Segond(i) 31 L'homme fort sera comme de l'étoupe, Et son oeuvre comme une étincelle; Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, Et il n'y aura personne pour éteindre.
SE(i) 31 Y el ídolo fuerte será como estopa, y el que lo hizo como centella; y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague.
ReinaValera(i) 31 Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella; y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague.
JBS(i) 31 Y el ídolo fuerte será como estopa, y el que lo hizo como centella; y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague.
Albanian(i) 31 Njeriu i fortë do të jetë si kallamishtet dhe vepra e tij si një shkëndijë; do të digjen të dy bashkë dhe askush nuk do t'i shuajë".
RST(i) 31 И сильный будет отрепьем, и дело его – искрою; и будут гореть вместе, – и никто непотушит.
Arabic(i) 31 ويصير القوي مشاقة وعمله شرارا فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ
Bulgarian(i) 31 И силният ще бъде като кълчища, и делото му — като искра; двамата заедно ще изгорят, без да има кой да гаси.
Croatian(i) 31 Junak će biti kučina, a iskra djelo njegovo, zajedno će izgorjeti, a nikoga da ugasi.
BKR(i) 31 I bude nejsilnější jako koudel, a učinitel jeho jako jiskra; i bude to obé hořeti spolu, a nebude žádného, ješto by uhasiti mohl.
Danish(i) 31 Og den stærke skal blive til Blaar og hans Gerning til en Gnist; og de skulle begge brænde med hinanden, og der skal ingen være, som slukker.
CUV(i) 31 有 權 勢 的 必 如 麻 瓤 ; 他 的 工 作 好 像 火 星 , 都 要 一 同 焚 燬 , 無 人 撲 滅 。
CUVS(i) 31 冇 权 势 的 必 如 麻 瓤 ; 他 的 工 作 好 象 火 星 , 都 要 一 同 焚 燬 , 无 人 扑 灭 。
Esperanto(i) 31 Kaj la fortulo farigxos kiel stupo, kaj lia laboro kiel fajrero; kaj ambaux brulos, kaj neniu estingos.
Finnish(i) 31 Ja väkevä tulee niinkuin rohdin, ja hänen tekonsa niinkuin kipinä. Ja he sytytetään ynnä molemmat, jota ei kenkään sammuta.
FinnishPR(i) 31 Ja mahtaja tulee rohtimeksi ja hänen tekonsa kipinäksi, ja molemmat palavat yhdessä, eikä ole sammuttajaa.
Haitian(i) 31 Menm jan yon ti tensèl mete dife nan yon pil fachin bwa chèch, se konsa sa gwonèg yo ap fè a ap tounen yon tizon dife nan dèyè yo. Pesonn p'ap ka fè anyen pou sove yo.
Hungarian(i) 31 És csepüvé lesz az erõs, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.
Indonesian(i) 31 Seperti jerami terbakar oleh sepercik bunga api, begitu juga orang-orang berkuasa akan dibinasakan oleh perbuatan-perbuatan jahat mereka sendiri, dan tak ada yang dapat menghentikan kehancuran itu.
Italian(i) 31 E il forte diventerà stoppa, e l’opera sua favilla; e amendue saranno arsi insieme, e non vi sarà niuno che spenga il fuoco.
ItalianRiveduta(i) 31 L’uomo forte sarà come stoppa, e l’opera sua come una favilla; ambedue bruceranno assieme, e non vi sarà chi spenga.
Korean(i) 31 강한 자는 삼오라기 같고 그의 행위는 불티 같아서 함께 탈 것이나 끌 사람이 없으리라
Lithuanian(i) 31 Stiprusis taps lyg pakulos, jo darbas lyg kibirkštis; jie sudegs kartu, ir niekas jų neužgesins”.
PBG(i) 31 I będzie mocarz jako zgrzebia, a ten, który go uczynił, jako iskra; i zapalą się oboje pospołu, a nie będzie, ktoby zagasił.
Portuguese(i) 31 E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca; e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague.
Norwegian(i) 31 Og den sterke skal bli til stry, og hans gjerning til en gnist, og de skal brenne begge tilsammen, og der er ingen som slukker.
Romanian(i) 31 Omul tare va fi ca un cîlţ, şi lucrarea lui ca o scînteie; amîndoi vor arde împreună, şi nimeni nu -i va stinge.
Ukrainian(i) 31 І станеться сильний кострицею, його ж діло за іскру, і вони обоє попаляться разом, і не буде нікого, хто б те погасив!