Isaiah 43:1

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G3568 ADV νυν G3778 ADV ουτως G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G4160 V-AAPNS ποιησας G4771 P-AS σε G2384 N-PRI ιακωβ G3588 T-NSM ο G4111 V-AAPNS πλασας G4771 P-AS σε G2474 N-PRI ισραηλ G3165 ADV μη G5399 V-PMD-2S φοβου G3754 CONJ οτι G3084 V-AMI-1S ελυτρωσαμην G4771 P-AS σε G2564 V-AAI-1S εκαλεσα G4771 P-AS σε G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G4771 P-GS σου G1699 A-NSM εμος G1510 V-PAI-2S ει G4771 P-NS συ
HOT(i) 1 ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישׂראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשׁמך לי אתה׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H6258 ועתה But now H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H1254 בראך that created H3290 יעקב thee, O Jacob, H3335 ויצרך and he that formed H3478 ישׂראל thee, O Israel, H408 אל not: H3372 תירא Fear H3588 כי for H1350 גאלתיך I have redeemed H7121 קראתי thee, I have called H8034 בשׁמך by thy name; H859 לי אתה׃ thou
Vulgate(i) 1 et nunc haec dicit Dominus creans te Iacob et formans te Israhel noli timere quia redemi te et vocavi nomine tuo meus es tu
Clementine_Vulgate(i) 1 [Et nunc hæc dicit Dominus creans te, Jacob, et formans te, Israël: Noli timere, quia redemi te, et vocavi te nomine tuo: meus es tu.
Wycliffe(i) 1 And now the Lord God, makynge of nouyt thee, Jacob, and formynge thee, Israel, seith these thingis, Nyle thou drede, for Y ayenbouyte thee, and Y clepide thee bi thi name; thou art my seruaunt.
Coverdale(i) 1 Bvt now, the LORDE that made the (o Iacob) and he that fashioned the (o Israel) saieth thus: Feare not, for I will defende ye. I haue called ye by thy name, thou art myne owne.
MSTC(i) 1 But now, the LORD that made thee O Jacob, and he that fashioned thee O Israel, sayeth thus, "Fear not, for I will defend thee. I have called thee by thy name, thou art mine own.
Matthew(i) 1 But now, the Lorde that made the O Iacob, & he that fashyoned the O Israel, sayeth thus: Feare not, for I wyll defende the. I haue called the by name thou art myne owne.
Great(i) 1 But nowe, the Lorde that made the O Iacob, and he that fashyoned the: O Israel, sayeth thus: Feare not, for I haue redemed the. I haue called the by name: thou art myne awne.
Geneva(i) 1 But nowe thus sayeth the Lord, that created thee, O Iaakob: and hee that formed thee, O Israel, Feare not: for I haue redeemed thee: I haue called thee by thy name, thou art mine.
Bishops(i) 1 But nowe the Lorde that made thee O Iacob, and he that fashioned thee O Israel saith thus: feare not, for I haue redeemed thee, I haue called thee by thy name, thou art mine owne
DouayRheims(i) 1 And now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and formed thee, O Israel: Fear not, for I have redeemed thee, and called thee by thy name: thou art mine.
KJV(i) 1

But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

KJV_Cambridge(i) 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
Thomson(i) 1 Still however thus saith the Lord, the God who made thee Jacob, and who formed thee, Israel! fear not. Because I have redeemed thee; have called thee by thy name; thou art mine;
Webster(i) 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
Brenton(i) 1 And now thus saith the Lord God that made thee, O Jacob, and formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
Brenton_Greek(i) 1 Καὶ νῦν οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας σε Ἰακὼβ, ὁ πλάσας σε Ἰσραὴλ, μὴ φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σε, ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά σου· ἐμὸς εἶ σύ.
Leeser(i) 1 But now thus hath said the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not; for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; mine art thou.
YLT(i) 1 And now, thus said Jehovah, Thy Creator, O Jacob, and thy Fashioner, O Israel, Be not afraid, for I have redeemed thee, I have called on thy name—thou art Mine.
JuliaSmith(i) 1 And now, thus said Jehovah creating thee, O Jacob, and forming thee, O Israel, Thou shalt not fear, for I redeemed thee; I called by thy name; thou art to me.
Darby(i) 1 But now thus saith Jehovah, that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel: Fear not, for I have redeemed thee, I have called [thee] by thy name; thou art mine.
ERV(i) 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel: Fear not, for I have redeemed thee; I have called thee by thy name, thou art mine.
ASV(i) 1 But now thus saith Jehovah that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel: Fear not, for I have redeemed thee; I have called thee by thy name, thou art mine.
JPS_ASV_Byz(i) 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and He that formed thee, O Israel: Fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art Mine.
Rotherham(i) 1 Now, therefore, Thus, saith Yahweh—Creating thee, O Jacob, and Fashioning thee O Israel,—Do not fear, For I have redeemed thee, I have called thee by thy name. Mine, thou art!
CLV(i) 1 And now, thus says Yahweh Elohim, your creator, Jacob, and your Former, Israel:"You must not fear, for I redeemed you, I called you by your name. You are mine."
BBE(i) 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine.
MKJV(i) 1 But now so says Jehovah who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel; Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; you are Mine.
LITV(i) 1 But now so says Jehovah who formed you, O Jacob; and He who made you, O Israel: Fear not, for I have redeemed you; I called you by your name; you are Mine.
ECB(i) 1
YAH VEH, THE REDEEMER
And now thus says Yah Veh who created you, O Yaaqov, and he who formed you, O Yisra El, Awe not, for I redeemed you; I called your name; you are mine.
ACV(i) 1 But now thus says LORD who created thee, O Jacob, and he who formed thee, O Israel: Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, Thou are mine.
WEB(i) 1 But now Yahweh who created you, Jacob, and he who formed you, Israel, says: “Don’t be afraid, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine.
NHEB(i) 1 But now thus says the LORD who created you, Jacob, and he who formed you, Israel: "Do not be afraid, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine.
AKJV(i) 1 But now thus said the LORD that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you are mine.
KJ2000(i) 1 But now thus says the LORD that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you are mine.
UKJV(i) 1 But now thus says the LORD that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you are mine.
EJ2000(i) 1 ¶ But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Do not fear, for I have redeemed thee, I have named thee; Thou art mine.
CAB(i) 1 And now thus says the Lord God that made you, O Jacob, and formed you, O Israel, Fear not; for I have redeemed you, I have called you by your name; you are Mine.
LXX2012(i) 1 And now thus says the Lord God that made you, O Jacob, and formed you, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you [by] your name; you are mine.
NSB(i) 1 Jehovah created Jacob and formed Israel. Jehovah says: »Do not be afraid for I have reclaimed you. I have called you by my name. You are mine.
LEB(i) 1 But now thus says Yahweh,
he who created you, Jacob, and he who formed you, Israel: "You must not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name; you are mine.*
MLV(i) 1 But now Jehovah says thus who created you, O Jacob and he who formed you, O Israel: Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name, You are mine.
VIN(i) 1 But now thus said the LORD that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you are mine.
Luther1545(i) 1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Luther1912(i) 1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
ELB1871(i) 1 Und nun, so spricht Jehova, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
ELB1905(i) 1 Und nun, so spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
DSV(i) 1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Giguet(i) 1 ¶ Et maintenant voici ce que dit le Seigneur: Qui t’a créé, Jacob? qui t’a formé, Israël? Ne crains pas, car je t’ai racheté; je t’ai donné ton nom, tu es à moi.
DarbyFR(i) 1
Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël: Ne crains point, car je t'ai racheté; je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Martin(i) 1 Mais maintenant ainsi a dit l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! et qui t'a formé, ô Israël ? Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton Nom; tu es à moi.
Segond(i) 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi!
SE(i) 1 Y ahora, así dice el SEÑOR Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; yo te puse nombre, mío eres tú.
ReinaValera(i) 1 Y AHORA, así dice Jehová Criador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
JBS(i) 1 Y ahora, así dice el SEÑOR Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; yo te puse nombre, mío eres tú.
Albanian(i) 1 Por tani kështu thotë Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o Izrael: "Mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur me emër; ti më përket mua.
RST(i) 1 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроившийтебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
Arabic(i) 1 والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل . لا تخف لاني فديتك. دعوتك باسمك. انت لي.
Bulgarian(i) 1 И сега, така казва ГОСПОД, Създателят ти, Якове, и Творецът ти, Израилю: Не бой се, защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой.
Croatian(i) 1 Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele: "Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!
BKR(i) 1 Ale nyní takto praví Hospodin stvořitel tvůj, ó Jákobe, a učinitel tvůj, ó Izraeli: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.
Danish(i) 1 Men nu, saa siger HERREN, som dig, Israel: Frygt ikke, thi jeg genløste dig, jeg kaldte dig ved dit Navn, du er min.
CUV(i) 1 雅 各 啊 , 創 造 你 的 耶 和 華 , 以 色 列 啊 , 造 成 你 的 那 位 , 現 在 如 此 說 : 你 不 要 害 怕 ! 因 為 我 救 贖 了 你 。 我 曾 題 你 的 名 召 你 , 你 是 屬 我 的 。
CUVS(i) 1 雅 各 啊 , 创 造 你 的 耶 和 华 , 以 色 列 啊 , 造 成 你 的 那 位 , 现 在 如 此 说 : 你 不 要 害 怕 ! 因 为 我 救 赎 了 你 。 我 曾 题 你 的 名 召 你 , 你 是 属 我 的 。
Esperanto(i) 1 Sed nun tiele diras la Eternulo, kiu vin kreis, ho Jakob, kaj kiu vin estigis, ho Izrael:Ne timu, cxar Mi vin savos; Mi vokos vin laux via nomo, vi estas Mia.
Finnish(i) 1 Ja nyt, näin sanoo Herra, joka sinun, Jakob, loi, ja joka sinun, Israel, teki: älä pelkää; sillä minä olen sinun lunastanut; minä olen sinun nimeltäs kutsunut, sinä olet minun.
FinnishPR(i) 1 Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.
Haitian(i) 1 Nou menm, moun fanmi Jakòb yo, men sa Seyè a ap di nou koulye a, li menm ki te kreye nou an. Nou menm moun Izrayèl yo, men sa l'ap di nou, li menm ki te fè nou ak men l': -Nou pa bezwen pè anyen! M'ap toujou pwoteje nou. Se mwen menm ki te ban nou non nou pote a. Se pou mwen nou ye.
Hungarian(i) 1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtõd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
Indonesian(i) 1 Israel, beginilah kata TUHAN, "Akulah yang menjadikan dan membentuk engkau, jangan takut, engkau pasti Kuselamatkan! Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milik-Ku.
Italian(i) 1 MA ora, così ha detto il Signore, tuo Creatore, o Giacobbe, e tuo Formatore, o Israele: Non temere; perciocchè io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per lo tuo nome; tu sei mio.
ItalianRiveduta(i) 1 Ma ora così parla l’Eterno, il tuo Creatore, o Giacobbe, Colui che t’ha formato, o Israele! Non temere, perché io t’ho riscattato, t’ho chiamato per nome; tu sei mio!
Korean(i) 1 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라
Lithuanian(i) 1 Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave, Jokūbai, ir padarė tave, Izraeli: “Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano.
PBG(i) 1 Ale teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, o Jakóbie; i który cię uczynił, o Izraelu! Nie bój się, bom cię odkupił, a wezwałem cię imieniem twojem; mójeś ty.
Portuguese(i) 1 Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Norwegian(i) 1 Og nu, så sier Herren, som skapte dig, Jakob, og som dannet dig, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst dig, kalt dig ved navn, du er min.
Romanian(i) 1 ,,Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te -a făcut, Iacove, şi Cel ce te -a întocmit, Israele!`` Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.``
Ukrainian(i) 1 А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе вформував, о Ізраїлю: Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім'я твоє, Мій ти!