Joshua 20:8

ABP_GRK(i)
  8 G2532 και G1722 εν G3588 τω G4008 πέραν G3588 του G* Ιορδάνου G* Ιεριχώ G575 απ΄ G395 ανατολών G1325 έδωκε G* Βοσώρ G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω G1722 εν G3588 τω G3977.1 πεδίω G575 από G3588 της G5443 φυλής G* Ρουβήν G2532 και G3588 την G* Ραμώθ G1722 εν G3588 τη G* Γαλαάδ G1537 εκ G3588 της G5443 φυλής G* Γαδ G2532 και G3588 την G* Γωλάν G1722 εν G3588 τη G* Βασανίτιδι G1537 εκ G3588 της G5443 φυλής G* Μανασσή
LXX_WH(i)
    8 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G4008 ADV περαν G3588 T-GSM του G2446 N-GSM ιορδανου G1325 V-AAI-3S εδωκεν G1007 N-PRI βοσορ G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2048 N-DSF ερημω G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω   N-DSN πεδιω G575 PREP απο G3588 T-GSF της G5443 N-GSF φυλης   N-PRI ρουβην G2532 CONJ και   N-PRI αρημωθ G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-PRI γαλααδ G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5443 N-GSF φυλης G1045 N-PRI γαδ G2532 CONJ και G3588 T-ASF την   N-PRI γαυλων G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-DSF βασανιτιδι G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5443 N-GSF φυλης   N-PRI μανασση
HOT(i) 8 ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו את בצר במדבר במישׁר ממטה ראובן ואת ראמת בגלעד ממטה גד ואת גלון בבשׁן ממטה מנשׁה׃
IHOT(i) (In English order)
  8 H5676 ומעבר   H3383 לירדן Jordan H3405 יריחו by Jericho H4217 מזרחה eastward, H5414 נתנו they assigned H853 את   H1221 בצר Bezer H4057 במדבר in the wilderness H4334 במישׁר upon the plain H4294 ממטה out of the tribe H7205 ראובן of Reuben, H853 ואת   H7216 ראמת and Ramoth H1568 בגלעד in Gilead H4294 ממטה out of the tribe H1410 גד of Gad, H853 ואת   H1474 גלון and Golan H1316 בבשׁן in Bashan H4294 ממטה out of the tribe H4519 מנשׁה׃ of Manasseh.
Vulgate(i) 8 et trans Iordanem contra orientalem plagam Hiericho statuerunt Bosor quae sita est in campestri solitudine de tribu Ruben et Ramoth in Galaad de tribu Gad et Gaulon in Basan de tribu Manasse
Clementine_Vulgate(i) 8 Et trans Jordanem contra orientalem plagam Jericho, statuerunt Bosor, quæ sita est in campestri solitudine de tribu Ruben, et Ramoth in Galaad de tribu Gad, et Gaulon in Basan de tribu Manasse.
Wycliffe(i) 8 And biyende Jordan, ayens the eest coost of Jerico, thei ordeyneden Bosor, which is set in the feeldi wildirnesse of the lynage of Ruben, and Ramoth in Galaad, of the lynage of Gad, and Gaulon in Basan, of the lynage of Manasses.
Coverdale(i) 8 And beyode Iordane on the east syde of Iericho, they gaue Beser in the wildernes vpon the playne out of the trybe of Ruben, and Ramoth in Gilead out of the trybe of Gad, and Golan in Basan out of the trybe of Manasse.
MSTC(i) 8 And on the other side Jordan over against Jericho eastward, they gave Bezer in the wilderness upon the plain, out of the tribe of Reuben and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
Matthew(i) 8 And on the other syde Iordan ouer agaynste Iericho eastwarde, they gaue Bozor in the wyldernesse vpon the playue, out of the trybe of Ruben, and Ramuth in Galaad out of the trybe of Gad, and Golan in Basan out of the tribe of Manasses.
Great(i) 8 And on the other syde Iordan ouer agaynst Iericho estwarde, they appointed Bozor in the wildernesse vpon the playne, out of the tribe of Ruben: & Ramoth in Gilead out of the trybe of Gad: and Gosan in Basan out of the trybe of Manasses.
Geneva(i) 8 And on the other side Iorden toward Iericho Eastward, they appoynted Bezer in the wildernesse vpon the plaine, out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead, out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan, out of the tribe of Manasseh.
Bishops(i) 8 And on the other syde Iordane ouer against Iericho eastward, they appoynted Bezer in the wildernesse vpon the playne, out of the tribe of Ruben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Basan out of the tribe of Manasses
DouayRheims(i) 8 And beyond the Jordan to the east of Jericho, they appointed Bosor, which is upon the plain of the wilderness of the tribe of Ruben, and Ramoth in Galaad of the tribe of Gad, and Gaulon in Basan of the tribe of Manasses.
KJV(i) 8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
KJV_Cambridge(i) 8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
Thomson(i) 8 And on the bank of the Jordan they had given Bosor, in the wilderness, in the plain, from the tribe of Reuben, and Aremoth in Galaad, from the tribe of Gad, and Gaulon in Basanitis from the tribe of Manasses.
Brenton(i) 8 (20:5) And beyond Jordan he appointed Bosor in the wilderness in the plain out of the tribe of Ruben, and Aremoth in Galaad out of the tribe of Gad, and Gaulon in the country of Basan out of the tribe of Manasse.
Brenton_Greek(i) 8 Καὶ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἔδωκε Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ πεδίῳ ἀπὸ τῆς φυλῆς Ῥουβὴν, καὶ Ἀρημὼθ ἐν τῇ Γαλαὰδ ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ, καὶ τὴν Γαυλὼν ἐν τῇ Βασανίτιδι ἐκ τῆς φυλῆς Μανασσῆ.
Leeser(i) 8 And on the other side of the Jordan by Jericho eastward, they appointed Bezer in the wilderness in the plain from the tribe of Reuben, and Ramoth in Gil’ad from the tribe of Gad, and Golan in Bashan from the tribe of Menasseh.
YLT(i) 8 and beyond the Jordan, at Jericho eastward, they have given Bezer in the wilderness, in the plain, out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
JuliaSmith(i) 8 And from beyond Jordan of Jericho from the sunrising, they gave Bezer in the desert in the plain from the tribe of Reuben and Ramoth, in Gilead, from the tribe of Gad; and Golan in Bashan, from the tribe of Manasseh.
ERV(i) 8 And beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
ASV(i) 8 And beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
JPS_ASV_Byz(i) 8 And beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the table-land out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
Rotherham(i) 8 And, beyond the Jordan, by Jericho eastward, they appointed Bezer in the wilderness, in the table–land, out of the tribe of Reuben,––and Ramoth in Gilead, out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan, out of the tribe of Manasseh.
CLV(i) 8 and beyond the Jordan, [at] Jericho eastward, they have given Bezer in the wilderness, in the plain, out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
BBE(i) 8 And on the east side of Jordan at Jericho, they made selection of Bezer in the waste land, in the table-land, out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
MKJV(i) 8 And beyond the Jordan, at Jericho eastward, they gave Bezer in the wilderness, on the tableland out of the tribe of Reuben; and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad; and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
LITV(i) 8 And beyond the Jordan, at Jericho eastward, they gave Bezer in the wilderness, on the tableland out of the tribe of Reuben; and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad; and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
ECB(i) 8 and beyond Yarden by Yericho toward the rising they gave Beser in the wilderness on the plain from the rod of Reu Ben and Ramoth in Gilad from the rod of Gad and Golan in Bashan from the rod of Manesh Sheh.
ACV(i) 8 And beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
WEB(i) 8 Beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
NHEB(i) 8 Beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer on the wilderness plateau out of the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
AKJV(i) 8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness on the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
KJ2000(i) 8 And on the other side of Jordan east of Jericho, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
UKJV(i) 8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
EJ2000(i) 8 And on the other side of the Jordan of Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
CAB(i) 8 And beyond the Jordan he appointed Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in the country of Bashan out of the tribe of Manasseh.
NSB(i) 8 East of the Jordan, on the desert plateau east of Jericho, they chose Bezer in the territory of Reuben; Ramoth in Gilead, in the territory of Gad; and Golan in Bashan, in the territory of Manasseh.
ISV(i) 8 East of Jericho beyond the Jordan River, they reserved Bezer in the wilderness on the plain from the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead from the tribe of Gad, and Golan in Bashan from the tribe of Manasseh.
LEB(i) 8 Beyond the Jordan east of Jericho, they appointed Bezer in the wilderness on the plateau, from the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead, from the tribe of Gad, and Golan in the Bashan, from the tribe of Manasseh.
BSB(i) 8 And beyond the Jordan, east of Jericho, they designated Bezer on the wilderness plateau from the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead from the tribe of Gad, and Golan in Bashan from the tribe of Manasseh.
MSB(i) 8 And beyond the Jordan, east of Jericho, they designated Bezer on the wilderness plateau from the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead from the tribe of Gad, and Golan in Bashan from the tribe of Manasseh.
MLV(i) 8 And beyond the Jordan at Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness in the plain out of the tribe of Reuben and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.
VIN(i) 8 Beyond the Jordan east of Jericho, they appointed Bezer in the wilderness on the plateau, from the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead, from the tribe of Gad, and Golan in the Bashan, from the tribe of Manasseh.
Luther1545(i) 8 Und jenseit des Jordans, da Jericho liegt, gegen dem Aufgang, gaben sie Bezer in der Wüste auf der Ebene aus dem Stamm Ruben; und Ramoth in Gilead aus dem Stamm Gad; und Golan in Basan aus dem Stamm Manasse.
Luther1912(i) 8 und jenseit des Jordans, da Jericho liegt, gegen Aufgang, gaben sie Bezer in der Wüste auf der Ebene aus dem Stamm Ruben und Ramoth in Gilead aus dem Stamm Gad und Golan in Basan aus dem Stamm Manasse.
ELB1871(i) 8 Und jenseit des Jordan von Jericho, gegen Osten, bestimmten sie Bezer in der Wüste, in der Ebene, vom Stamme Ruben; und Ramoth in Gilead, vom Stamme Gad; und Golan in Basan, vom Stamme Manasse.
ELB1905(i) 8 Und jenseit des Jordan von Jericho, gegen Osten, bestimmten sie Bezer in der Wüste, in der Ebene, vom Stamme Ruben; und Ramoth in Gilead, vom Stamme Gad; und Golan in Basan, vom Stamme Manasse.
DSV(i) 8 En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gilead, van den stam van Gad; en Golan in Bazan, van den stam van Manasse.
Giguet(i) 8 Et au delà du Jourdain, il désigna Bosor dans le désert, dans la plaine de la tribu de Ruben; Arémoth, en Galaad, de la tribu de Gad, et, dans le royaume de Basan, Gaulon, de la tribu de Manassé.
DarbyFR(i) 8 Et au delà du Jourdain de Jéricho, vers le levant, ils établirent, de la tribu de Ruben, Bétser, dans le désert, sur le plateau; et Ramoth, en Galaad, de la tribu de Gad; et Golan, en Basan, de la tribu de Manassé.
Martin(i) 8 Et au delà du Jourdain de Jérico vers le Levant ils ordonnèrent de la Tribu de Ruben, Betser au désert dans le plat pays, et Ramoth en Galaad, de la Tribu de Gad, et Golan en Basan, de la Tribu de Manassé.
Segond(i) 8 Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben; Ramoth, en Galaad, dans la tribu de Gad; et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé.
SE(i) 8 Y al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés.
ReinaValera(i) 8 Y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron á Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y á Ramoth en Galaad de la tribu de Gad, y á Gaulón en Basán de la tribu de Manasés.
JBS(i) 8 Y al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés.
Albanian(i) 8 Dhe matanë Jordanit, në lindje të Jerikos, caktuan Betserin në shkretëtirën e rrafshnaltës të fisit të Rubenit, Ramothin në Galaad të fisit të Gadit dhe Golanin në Bashan të fisit të Manasit.
RST(i) 8 за Иорданом, против Иерихона к востоку, отделили: Бецер в пустыне, на равнине, от колена Рувимова, и Рамоф в Галааде от колена Гадова, и Голан в Васане от колена Манассиина;
Arabic(i) 8 وفي عبر اردن اريحا نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين وراموت في جلعاد من سبط جاد وجولان في باشان من سبط منسّى.
Bulgarian(i) 8 А оттатък Йордан, срещу Ерихон, на изток, определиха Восор в пустинята на равнината, от племето на Рувим, и Рамот в Галаад, от племето на Гад, и Голан във Васан, от племето на Манасия.
Croatian(i) 8 S druge strane Jordana, istočno od Jerihona, odrede Beser u pustinji, u ravnici plemena Rubenova, i Ramot u Gileadu od plemena Gadova, i Golan u Bašanu od plemena Manašeova.
BKR(i) 8 Před Jordánem pak proti Jerichu k východu oddělili Bozor, kteréž leží na poušti v rovině pokolení Rubenova, a Rámot v Galád z pokolení Gádova, a Golan v Bázan z pokolení Manassesova.
Danish(i) 8 Og paa hin Side Jordanen ved Jeriko, mod Østen, afgav de Bezer i Ørken paa Sletten af Rubens Stamme og Ramoth i Gilead af Gads Stamme og Golan i Basan af Manasse, Stamme.
CUV(i) 8 又 在 約 但 河 外 耶 利 哥 東 , 從 流 便 支 派 中 , 在 曠 野 的 平 原 , 設 立 比 悉 ; 從 迦 得 支 派 中 設 立 基 列 的 拉 末 ; 從 瑪 拿 西 支 派 中 設 立 巴 珊 的 哥 蘭 。
CUVS(i) 8 又 在 约 但 河 外 耶 利 哥 东 , 从 流 便 支 派 中 , 在 旷 野 的 平 原 , 设 立 比 悉 ; 从 迦 得 支 派 中 设 立 基 列 的 拉 末 ; 从 玛 拿 西 支 派 中 设 立 巴 珊 的 哥 兰 。
Esperanto(i) 8 Kaj transe de Jordan, oriente de Jerihxo, ili donis:Becer, en la dezerto, sur la ebenajxo, de la tribo de Ruben, kaj Ramot en Gilead, de la tribo de Gad, kaj Golan en Basxan, de la tribo de Manase.
Finnish(i) 8 Ja tuolla puolella Jordania, Jerihon kohdalla itään päin, antoivat he Betserin, korvessa lakialla kedolla, Rubenin sukukunnasta, ja Ramotin Gileadissa Gadin sukukunnasta ja Golanin Basanissa Manassen sukukunnasta.
FinnishPR(i) 8 Ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, idän puolelta, he määräsivät Ruubenin sukukunnasta Beserin erämaasta, ylätasangolta, ja Gaadin sukukunnasta Raamotin, Gileadista, ja Manassen sukukunnasta Goolanin, Baasanista.
Haitian(i) 8 Lòt bò larivyè Jouden an menm, nan platon ki anfas lavil Jeriko, bò solèy leve, yo chwazi twa lavil nan dezè a pou sa tou: Bezè nan zòn ki pou moun branch fanmi Woubenn yo, Ramòt-Galarad nan zòn ki pou moun branch fanmi Gad yo, ak Golan nan peyi Bazan an nan zòn ki pou moun branch fanmi Manase yo.
Hungarian(i) 8 Túl a Jordánon pedig Jérikhótól napkelet felé választák Beczert a pusztában, a sík földön Rúben nemzetségébõl; Rámothot Gileádban, a Gád nemzetségébõl, és Gólánt Básánban a Manassé nemzetségébõl.
Indonesian(i) 8 Di daerah timur Sungai Yordan di dataran tinggi padang pasir sebelah timur Yerikho, mereka menentukan kota-kota berikut ini sebagai kota suaka: kota Bezer di wilayah Ruben, kota Ramot di Gilead di wilayah Gad, dan kota Golan di Basan, wilayah Manasye.
Italian(i) 8 E di là dal Giordano di Gerico, verso Oriente, costituirono Beser, nel deserto, nella pianura, d’infra le terre della tribù di Ruben; e Ramot in Galaad, d’infra le terre della tribù di Gad; e Golan in Basan, d’infra le terre della tribù di Manasse.
ItalianRiveduta(i) 8 E di là dal Giordano, a oriente di Gerico, stabilirono, nella tribù di Ruben, Betser, nel deserto, nell’altipiano; Ramoth, in Galaad, nella tribù di Gad, e Golan in Basan, nella tribù di Manasse.
Korean(i) 8 또 여리고 동 요단 저편 르우벤 지파 중에서 평지 광야의 베셀과 갓 지파 중에서 길르앗라못과 므낫세 지파 중에서 바산 골란을 택하였으니
Lithuanian(i) 8 Jordano rytuose jie paskyrė Becerą dykumoje, Rubeno giminės krašte, Ramotą Gileade, Gado giminės krašte, ir Golaną Bašane, Manaso giminės žemėse.
PBG(i) 8 Z drugiej zasię strony Jordanu, gdzie leży Jerycho od wschodu słońca, oddzieli Bosor na puszczy, w równinie z pokolenia Rubenowego, i Ramot w Galaad z pokolenia Gad, przytem Golan w Basen z pokolenia Manasesowego.
Portuguese(i) 8 E, além do Jordão na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rúben a Ramote, em Guilead, da tribo de Gad, e a Golan, em Basan, da tribo de Manassés.
Norwegian(i) 8 Og på østsiden av Jordan, som flyter forbi Jeriko, avgav de: av Rubens stamme Beser i ørkenen, på sletten, og av Gads stamme Ramot i Gilead og av Manasse stamme Galon i Basan.
Romanian(i) 8 Şi de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Beţerul, în pustie, în cîmpie, în seminţia lui Ruben; Ramot în Galaad, în seminţia lui Gad; şi Golan, în Basan, în seminţia lui Manase.
Ukrainian(i) 8 А по той бік єрихонського Йордану на схід вони дали: Бецер на пустині, на рівнині, із Рувимового племени, і Рамот у Ґілеаді з Ґадового племени, і Ґалан у Башані з Манасіїного племени.