Genesis 1:17 Cross References - BKR

17 A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

Genesis 9:13

13 Duhu svou postavil jsem na oblaku, a bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí.

Job 38:12

12 Zdaž jsi kdy za dnů svých rozkázal jitru? Ukázal-lis záři jitřní místo její,

Psalms 8:1

1 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.

Psalms 8:3

3 Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.

Acts 13:47

47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl spasení až do končin země.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.