Lamentations 1:1 Cross References - DSV_Strongs

  1 H3427 H8804 [Aleph]. Hoe zit H5892 die stad H910 [zo] eenzaam H7227 , die vol H5971 volks H490 was, zij is als een weduwe H7227 geworden, zij, die groot H1471 was onder de heidenen H8282 , een vorstin H4082 onder de landschappen H4522 , is cijnsbaar geworden.

1 Kings 4:21

  21 H8010 En Salomo H1961 H8804 was H4910 H8802 heersende H3605 over al H4467 de koninkrijken H4480 , van H5104 de rivier H776 [tot] het land H6430 der Filistijnen H5704 , en tot H1366 aan de landpale H4714 van Egypte H5066 H8688 ; die brachten H4503 geschenken H5647 H8802 , en dienden H8010 Salomo H3605 al H3117 de dagen H2416 zijns levens.

2 Kings 23:33

  33 H6549 Doch Farao Necho H631 H8799 liet hem binden H7247 te Ribla H776 in het land H2574 van Hamath H3389 , opdat hij te Jeruzalem H4427 H8800 niet regeren zou H5414 H0 ; en hij leide H776 het land H6066 een boete H5414 H8799 H5921 op H3967 van honderd H3603 talenten H3701 zilvers H3603 en een talent H2091 gouds.

2 Kings 23:35

  35 H3079 En Jojakim H5414 H8804 gaf H3701 dat zilver H2091 en dat goud H6547 aan Farao H389 ; doch H6186 H8689 hij schatte H776 het land H3701 , om dat geld H5921 naar H6310 het bevel H6547 van Farao H5414 H8800 te geven H376 ; een ieder H6187 naar zijn schatting H5065 H8804 eiste hij H3701 het zilver H2091 en goud H5971 af van het volk H776 des lands H6549 , om aan Farao Necho H5414 H8800 te geven.

2 Chronicles 9:26

  26 H1961 H8799 H4910 H8802 En hij heerste H3605 over alle H4428 koningen H4480 , van H5104 de rivier H5704 tot aan H776 het land H6430 der Filistijnen H5704 , en tot aan H1366 de landpale H4714 van Egypte.

Ezra 4:20

  20 H8624 Ook zijn er machtige H4430 koningen H1934 H8754 geweest H5922 over H3390 Jeruzalem H7990 , die geheerst hebben H3606 overal H5675 aan gene zijde H5103 der rivier H4061 ; en hun is cijns H1093 , oude impost H1983 en tol H3052 H8727 gegeven.

Nehemiah 5:4

  4 H3426 Desgelijks waren er H834 , die H559 H8802 zeiden H3701 : Wij hebben geld H3867 H8804 ontleend H4428 tot des konings H4060 cijns H7704 , [op] onze akkers H3754 en onze wijngaarden.

Nehemiah 9:37

  37 H7235 H8688 En het vermenigvuldigt H8393 zijn inkomste H4428 voor den koningen H834 , die H5921 Gij over H5414 H8804 ons gesteld hebt H2403 , om onzer zonden H4910 H8802 wil; en zij heersen H5921 over H1472 onze lichamen H929 en over onze beesten H7522 , naar hun welgevallen H587 ; alzo zijn wij H1419 in grote H6869 benauwdheid.

Psalms 122:4

  4 H8033 Waarheen H7626 de stammen H5927 H8804 opgaan H7626 , de stammen H3050 des HEEREN H5715 , [tot] de getuigenis H3478 Israels H8034 , om den Naam H3068 des HEEREN H3034 H8687 te danken.

Isaiah 3:26

  26 H6607 En haar poorten H578 H8804 zullen treuren H56 H8804 , en leed dragen H5352 H8738 , en zij zal, ledig gemaakt zijnde H776 , op de aarde H3427 H8799 zitten.

Isaiah 14:12

  12 H8064 Hoe zijt gij uit den hemel H5307 H8804 gevallen H1966 , o morgenster H1121 , gij zoon H7837 H8676 H3213 H8685 des dageraads H776 ! [hoe] zijt gij ter aarde H1438 H8738 nedergehouwen H1471 , gij, die de heidenen H2522 H8802 krenktet!

Isaiah 22:2

  2 H4392 Gij, die vol H8663 van groot gedruis H1993 H8802 waart, gij woelige H5892 stad H5947 , gij, vrolijk huppelende H7151 stad H2491 , Uw verslagenen H2491 zijn niet verslagen H2719 met het zwaard H4191 H8801 , noch gestorven H4421 in den strijd.

Isaiah 47:1-15

  1 H3381 H8798 Daal af H3427 H8798 , en zit H6083 in het stof H1330 , gij jonkvrouw H1323 , dochter H894 van Babel H3427 H8798 ! zit H776 op de aarde H3678 , er is geen troon H1323 [meer], gij dochter H3778 der Chaldeen H3254 H8686 ! want gij zult niet meer H7121 H8799 genaamd worden H7390 de tedere H6028 , noch de wellustige.
  2 H3947 H8798 Neem H7347 de molen H2912 H8798 , en maal H7058 meel H1540 H8761 ; ontdek H6777 uw vlechten H2834 H8798 , ontbloot H7640 de enkelen H1540 H8761 , ontdek H7785 de schenkelen H5674 H8798 , ga door H5104 de rivieren.
  3 H6172 Uw schaamte H1540 H8735 zal ontdekt worden H2781 , ook zal uw schande H7200 H8735 gezien worden H5359 ; Ik zal wraak H3947 H8799 nemen H6293 H8799 , en Ik zal [op] [u] niet aanvallen H120 [als] een mens.
  4 H1350 H8802 Onzes Verlossers H8034 Naam H3068 is HEERE H6635 der heirscharen H6918 , de Heilige H3478 Israels.
  5 H3427 H8798 Zit H1748 stilzwijgende H935 H8798 , en ga H2822 in de duisternis H1323 , gij dochter H3778 der Chaldeen H3254 H8686 ! want gij zult niet meer H7121 H8799 genoemd worden H1404 koningin H4467 der koninkrijken.
  6 H5971 Ik was op Mijn volk H7107 H8804 zeer toornig H2490 H8765 , Ik ontheiligde H5159 Mijn erve H5414 H8799 , en Ik gaf H3027 hen over in uw hand H7760 H8804 ; [doch] gij beweest H7356 hun geen barmhartigheden H2205 , [ja], [zelfs] over den oude H5923 maaktet gij uw juk H3966 zeer H3513 H8689 zwaar.
  7 H559 H8799 En gij zeidet H1404 : Ik zal koningin H5769 zijn in eeuwigheid H3820 ; tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart H7760 H8804 genomen H319 , gij hebt aan het einde H2142 H8804 daarvan niet gedacht.
  8 H8085 H8798 Nu dan, hoor H5719 dit, gij weelderige H983 ! die zo zeker H3427 H8802 woont H3824 , die in haar hart H559 H8802 zegt H657 : Ik ben het, en niemand H490 meer dan ik: ik zal geen weduwe H3427 H8799 zitten H7908 , noch de beroving van kinderen H3045 H8799 kennen.
  9 H8147 Doch deze beide H7281 dingen zullen u in een ogenblik H935 H8799 overkomen H259 , op een H3117 dag H7908 , de beroving van kinderen H489 en weduwschap H8537 ; volkomenlijk H935 H8804 zullen zij u overkomen H7230 , vanwege de veelheid H3785 uwer toverijen H3966 H6109 , vanwege de menigte H2267 uwer bezweringen.
  10 H7451 Want gij hebt op uw boosheid H982 H8799 vertrouwd H559 H8804 ; gij hebt gezegd H7200 H8802 : Niemand ziet H2451 mij; uw wijsheid H1847 en uw wetenschap H7725 H8790 heeft u afkerig gemaakt H3820 ; en gij hebt in uw hart H559 H8799 gezegd H657 : Ik ben het, en niemand meer dan ik.
  11 H7451 Daarom zal er over u een kwaad H935 H8804 komen H7837 , gij zult den dageraad H3045 H8799 daarvan niet weten H1943 ; en een verderf H5307 H8799 zal er op u vallen H3201 H8799 , hetwelk gij niet zult kunnen H3722 H8763 verzoenen H6597 ; want er zal snellijk H7722 een onstuimige verwoesting H935 H8799 over u komen H3045 H8799 , dat gij het niet weten zult.
  12 H5975 H8798 Sta H2267 nu met uw bezweringen H7230 , en met de veelheid H3785 uwer toverijen H834 , waarin H3021 H8804 gij gearbeid hebt H5271 van uw jeugd H3276 H0 af; of gij misschien voordeel H3201 H8799 kondet H3276 H8687 doen H6206 H8799 , of gij misschien u [kondet] sterken.
  13 H3811 H8738 Gij zijt moede geworden H7230 in de veelheid H6098 uwer raadslagen H5975 H8799 ; laat nu opstaan H8064 , die den hemel H1895 H8802 waarnemen H3556 , die in de sterren H2374 kijken H2320 , die naar de nieuwe manen H3045 H8688 voorzeggen H3467 H8686 ; en laat ze u verlossen H935 H8799 van die dingen, die over u komen zullen.
  14 H7179 Ziet, zij zullen zijn als stoppelen H784 , het vuur H8313 H8804 zal ze verbranden H5315 , zij zullen zichzelven H5337 H8686 niet kunnen rukken H3027 uit de macht H3852 der vlam H1513 ; het zal geen kool H2552 H8800 zijn om [bij] te warmen H217 , [geen] vuur H3427 H8800 om daarvoor neder te zitten.
  15 H3021 H8804 Alzo zullen zij u zijn, met dewelke gij gearbeid hebt H5503 H8802 , uw handelaars H5271 van uw jeugd H376 aan, elk H5676 zal zijns weegs H8582 H8804 dwalen H3467 H8688 , niemand zal u verlossen.

Isaiah 50:5

  5 H136 De Heere H3069 HEERE H241 heeft Mij het oor H6605 H8804 geopend H4784 H8804 , en Ik ben niet wederspannig H5472 H8738 , Ik wijk niet H268 achterwaarts.

Isaiah 52:2

  2 H5287 H8690 Schud u uit H6083 het stof H6965 H8798 , maak u op H3427 H8798 , zit neder H3389 , o Jeruzalem H6605 H8690 ! maak u los H4147 [van] de banden H6677 van uw hals H7628 , gij gevangene H1323 dochter H6726 van Sion!

Isaiah 52:7

  7 H4998 H8773 Hoe liefelijk H2022 zijn op de bergen H7272 de voeten H1319 H8764 desgenen, die het goede boodschapt H7965 , die den vrede H8085 H8688 doet horen H1319 H8764 ; desgenen, die goede boodschap brengt H2896 van het goede H3444 , die heil H8085 H8688 doet horen H6726 ; desgenen, die tot Sion H559 H8802 zegt H430 : Uw God H4427 H8804 is Koning.

Isaiah 54:4

  4 H3372 H8799 Vrees H954 H8799 niet, want gij zult niet beschaamd worden H3637 H8735 , en word niet schaamrood H2659 H8686 , want gij zult niet te schande worden H1322 ; maar gij zult de schaamte H5934 uwer jonkheid H7911 H8799 vergeten H2781 , en den smaad H491 uws weduwschaps H2142 H8799 zult gij niet meer gedenken.

Jeremiah 9:11

  11 H3389 En Ik zal Jeruzalem H5414 H8804 stellen H1530 tot [steen] hopen H4583 , [tot] een woning H8577 der draken H5892 ; en de steden H3063 van Juda H5414 H8799 zal Ik stellen H8077 [tot] een verwoesting H3427 H8802 , zonder inwoner.

Jeremiah 40:9

  9 H1436 En Gedalia H1121 , de zoon H296 van Ahikam H1121 , den zoon H8227 van Safan H7650 H8735 , zwoer H582 hun en hun mannen H559 H8800 , zeggende H3372 H8799 : Vreest H3778 niet van de Chaldeen H5647 H8800 te dienen H3427 H8798 ; blijft H776 in het land H5647 H8798 , en dient H4428 den koning H894 van Babel H3190 H8799 , zo zal het u welgaan.

Jeremiah 50:23

  23 H6360 Hoe is de hamer H776 der ganse aarde H1438 H8738 [zo] afgehouwen H7665 H8735 en verbroken H894 ! Hoe is Babel H8047 geworden tot een ontzetting H1471 onder de heidenen.

Lamentations 2:1

  1 H136 [Aleph]. Hoe heeft de Heere H1323 de dochter H6726 Sions H639 in Zijn toorn H5743 H8686 bewolkt H8597 ? Hij heeft de heerlijkheid H3478 van Israel H8064 van den hemel H776 [op] de aarde H7993 H8689 nedergeworpen H1916 ; en Hij heeft aan de voetbank H7272 Zijner voeten H2142 H8804 niet gedacht H3117 in den dag H639 Zijns toorns.

Lamentations 2:10

  10 H2205 [Jod]. De oudsten H1323 der dochter H6726 Sions H3427 H8799 zitten H776 op de aarde H1826 H8799 , zij zwijgen stil H5927 H8689 , zij werpen H6083 stof H7218 op hun hoofd H8242 , zij hebben zakken H2296 H8804 aangegord H1330 ; de jonge dochters H3389 van Jeruzalem H3381 H0 laten H7218 haar hoofd H776 ter aarde H3381 H8689 hangen.

Lamentations 4:1

  1 H2091 [Aleph]. Hoe is het goud H6004 H8714 [zo] verdonkerd H2896 , het goede H3800 fijne goud H8132 H8799 [zo] veranderd H68 ! [Hoe] zijn de stenen H6944 des heiligdoms H7218 vooraan H2351 op alle straten H8210 H8691 verworpen!

Lamentations 5:16

  16 H5850 De kroon H7218 onzes hoofds H5307 H8804 is afgevallen H188 ; o wee H2398 H8804 nu onzer, dat wij [zo] gezondigd hebben!

Ezekiel 26:16

  16 H5387 En alle vorsten H3220 der zee H3381 H8804 zullen afdalen H3678 van hun tronen H4598 , en hun mantels H5493 H8689 van zich doen H7553 , en hun gestikte H899 klederen H6584 H8799 uittrekken H2731 ; met sidderingen H3847 H8799 zullen zij bekleed worden H776 , op de aarde H3427 H8799 zullen zij nederzitten H7281 , en telken ogenblik H2729 H8804 sidderen H8074 H8804 , en over u ontzet zijn;

Zephaniah 2:15

  15 H2063 Dit H5892 is die stad H5947 , die opspringt van vreugde H983 , die zeker H3427 H8802 woont H3824 , die in haar hart H559 H8802 zegt H589 : Ik H657 ben het, en buiten mij is geen H5750 meer H349 ; hoe H1961 H8804 is zij geworden H8047 tot woestheid H4769 , een rustplaats H2416 van het gedierte H3605 ! Een ieder H5921 , die daardoor H5674 H8802 trekt H8319 H8799 , zal ze aanfluiten H3027 , hij zal zijn hand H5128 H8686 bewegen.

Zechariah 8:4-5

  4 H3541 Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H5750 : Er zullen nog H2205 oude mannen H2205 en oude vrouwen H3427 H8799 zitten H7339 op de straten H3389 van Jeruzalem H376 ; een ieder H4938 zal zijn stok H3027 in zijn hand H7230 hebben vanwege de veelheid H3117 der dagen.
  5 H7339 En de straten H5892 dier stad H4390 H8735 zullen vervuld worden H3206 met knechtjes H3207 en meisjes H7832 H8764 , spelende H7339 op haar straten.

Revelation 18:7

  7 G3745 Zoveel als G1438 zij zichzelve G1392 G5656 verheerlijkt heeft G2532 , en G4763 G5656 weelde gehad heeft G5118 , zo grote G929 pijniging G2532 en G3997 rouw G1325 G doet G846 haar G1325 G5628 aan G3754 ; want G3004 G5719 zij zegt G1722 in G846 haar G2588 hart G2521 G5736 : Ik zit G938 [als] een koningin G2532 , en G1510 G5748 ben G3756 geen G5503 weduwe G2532 , en G3364 zal geen G3997 rouw G1492 G5632 zien.

Revelation 18:16-17

  16 G2532 En G3004 G5723 zeggende G3759 : Wee G3759 , wee G3173 , de grote G4172 stad G4016 G5772 , die bekleed was G1039 met fijn lijnwaad G2532 , en G4210 purper G2532 , en G2847 scharlaken G2532 , en G5558 G5772 versierd G1722 met G5557 goud G2532 , en G5093 [met] kostelijk G3037 gesteente G2532 , en G3135 [met] paarlen G3754 ; want G3391 in een G5610 ure G5118 is zo grote G4149 rijkdom G2049 G5681 verwoest.
  17 G2532 En G3956 alle G2942 stuurlieden G2532 , en G3956 al G3658 het volk G1909 op G4143 de schepen G2532 , en G3492 bootsgezellen G2532 , en G3745 allen, die G2281 ter zee G2038 G5740 handelen G2476 G5627 , stonden G575 van G3113 verre;

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.