Isaiah 32:3 Cross References - Danish

3 Og de seendes Øjne skulle ikke være blændede, og de hørendes Øren skulle give Agt.

Isaiah 29:18

18 Og paa; den Dag skulle de døve høre Bogens Ord og de blindes Øjne se ud fra Dunkelhed og Mørke.

Isaiah 29:24

24 Og de, som vare forvildede i Aanden, skulle faa Forstand, og de, som knurrede, skulle tage imod Lærdom.

Isaiah 30:26

26 Og Maanens Lys skal være som Solens Lys, og Solens Lys skal være syv Fold som de syv Dages Lys, paa den Dag, da HERREN forbinder sit Folks Brøst og læger dets Vunders Saar.

Isaiah 35:5-6

5 Da skulle de blindes Øjne aabnes og de døves øren oplades. 6 Da skal den halte springe som en Hjort og; den stummes Tunge synge med Fryd; thi Vande hryde frem i Ørken og Bække paa den øde Mark.

Isaiah 54:13

13 Og alle dine Børn skulle være lærte af HERREN, og dine Børn skulle have en stor Fred.

Isaiah 60:1-2

1 Gør dig rede, bliv Lys; thi dit Lys er kommet, og HERRENS Herlighed er opgangen over dig. 2 Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene; men over dig skal HERREN oprinde, og over dig skal hans Herlighed ses.

Jeremiah 31:34

34 Og de skulle ikke mere lære nogen sin Næste eller nogen sin Broder, sigende: Kender HERREN; thi de skulle alle kende mig, baade de smaa og de store iblandt dem, siger HERREN; thi jeg vil forlade dem deres Skyld og ikke ydermere komme deres Synd i Hu.

Matthew 13:11

11 Men han svarede og sagde til dem: Eder er det givet at forstaae Himmeriges Rige Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.

Mark 7:37

37 Og de forundrede sig overmaade og sagde: han har gjort alle Ting vel; baade gjør han, at de Døve høre, og at de Maalløse tale.

Mark 8:22-25

22 Og han kom til Bethsaida; og de førte en Blind til ham og bade ham, at han vilde røre ved ham. 23 Og han tog den Blinde ved Haanden og ledte ham hen udenfor Byen og spyttede i hans Øine og lagde Hænderne paa ham og spurgte ham, og han saae Noget. 24 Og han saae op og sagde: jeg seer Mennesker, som Træer, gaae omkring. 25 Derefter lagde han atter Hænderne paa hans Øine og kom ham til at see, og han blev helbredet og saae Alle klarlig.

Acts 26:18

18 at oplade deres Øine, at de omvende sig fra Mørket til Lyset og fra Satans Magt til Gud, paa det de kunne annamme Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

2 Corinthians 4:6

6 Thi Gud, som sagde, at Lyset skulde skinne frem af Mørket, har ogsaa ladet det skinne i vore Hjerter til at oplyse Kundskaben om Guds Herlighed i Jesus Christus.

1 John 2:20-21

20 Og I have Salvelse af den Hellige og vide Alt. 21 Jeg skrev ikke til Eder, fordi I ikke vide Sandheden; men fordi I vide den, og fordi ingen Løgn er af Sandheden.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.