Exodus 20:11 Cross References - HOT

11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃

Genesis 1:1-2

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃

Genesis 1:28

28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃

Genesis 2:2-3

2 ויכל אלהים ביום השׁביעי מלאכתו אשׁר עשׂה וישׁבת ביום השׁביעי מכל מלאכתו אשׁר עשׂה׃3 ויברך אלהים את יום השׁביעי ויקדשׁ אתו כי בו שׁבת מכל מלאכתו אשׁר ברא אלהים לעשׂות׃

Exodus 31:17

17 ביני ובין בני ישׂראל אות הוא לעלם כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ וביום השׁביעי שׁבת וינפשׁ׃

Psalms 95:4-7

4 אשׁר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים׃5 אשׁר לו הים והוא עשׂהו ויבשׁת ידיו יצרו׃6 באו נשׁתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשׂנו׃7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשׁמעו׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.