Genesis 1:1 Cross References - Lithuanian

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Exodus 20:11

11 nes per šešias dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį.

Exodus 31:18

18 Baigęs kalbėti, Viešpats davė Mozei ant Sinajaus kalno dvi akmenines liudijimo plokštes, parašytas Dievo pirštu.

1 Chronicles 16:26

26 Visi tautų dievai yra stabai, bet Viešpats sukūrė dangų.

Nehemiah 9:6

6 Ezra meldėsi: “Tu, Viešpatie, esi vienintelis. Tu sutvėrei dangų, dangaus dangų ir visą jų kareiviją, žemę, jūras ir visa, kas jose. Tu visa tai palaikai, ir dangaus kareivijos garbina Tave.

Job 26:13

13 Savo dvasia Jis papuošė dangus, Jo ranka padarė gyvatę.

Job 38:4

4 Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti.

Psalms 8:3

3 Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei,

Psalms 33:6

6 Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu­visa jų kareivija.

Psalms 33:9

9 Jis tarė­ir įvyko; Jis įsakė­ir atsirado.

Psalms 89:11-12

11 Tau priklauso dangūs ir žemė, pasaulis ir visa, kas jame; Tu sukūrei juos. 12 Tu sutvėrei šiaurę ir pietus; Taboras ir Hermonas džiaugiasi Tavimi.

Psalms 90:2

2 Pirma, negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, Tu, Dieve, esi nuo amžių ir per amžius!

Psalms 96:5

5 Visi tautų dievai yra stabai, bet Viešpats sukūrė dangus.

Psalms 102:25

25 Kadaise Tu sukūrei žemę ir dangūs yra Tavo rankų darbas.

Psalms 104:24

24 Viešpatie, kokia daugybė Tavo darbų! Juos išmintingai padarei, žemę pripildei savo turtų.

Psalms 104:30

30 Atsiunti Tu savo dvasią, sukuri juos ir atnaujini žemės veidą.

Psalms 115:15

15 Jūs esate palaiminti Viešpaties, kuris sutvėrė dangų ir žemę.

Psalms 121:2

2 Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!

Psalms 124:8

8 Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.

Psalms 134:3

3 Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę.

Psalms 136:5

5 Kuris išmintingai dangų sukūrė, nes Jo gailestingumas amžinas.

Psalms 146:6

6 Jis sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Jis ištikimas per amžius.

Psalms 148:4-5

4 Girkite Jį, dangų dangūs ir viršum jų esantys vandenys! 5 Visi tegiria Viešpaties vardą, nes Jis įsakė, ir visa buvo sukurta.

Proverbs 3:19

19 Viešpats išmintimi sukūrė žemę, savo protu įtvirtino dangus.

Proverbs 8:22-30

22 Viešpats turėjo mane savo kelio pradžioje, prieš visus savo darbus. 23 Nuo amžių aš įtvirtinta, nuo pradžios, prieš pasaulio sutvėrimą. 24 Aš buvau pagimdyta, kai dar netryško vandens šaltiniai, nebuvo gelmių. 25 Pirma kalnų ir kalvų iškilimo aš buvau pagimdyta, 26 kai Jis dar nebuvo padaręs žemės, jos laukų ir pirmųjų žemės dulkių. 27 Kai Jis paruošė dangus, aš ten buvau. Kai Jis nubrėžė ribą virš gelmių, 28 įtvirtino debesis viršuje ir sustiprino gelmių šaltinius, 29 davė jūrai nurodymą, kad vandenys neperžengtų Jo įsakymo, ir dėjo žemės pamatus, 30 aš buvau šalia Jo kaip įgudęs menininkas, gėrėjausi kas dieną ir džiūgavau Jo akivaizdoje.

Proverbs 16:4

4 Viešpats viską sukūrė dėl savęs, net ir nedorėlį nelaimės dienai.

Ecclesiastes 12:1

1 Prisimink savo Kūrėją jaunystėje, nelauk, kol ateis piktos dienos ir metai, apie kuriuos sakysi: “Man jie nepatinka”.

Isaiah 37:16

16 “Kareivijų Viešpatie, Izraelio Dieve, kuris gyveni tarp cherubų. Tu vienas esi visų žemės karalysčių Dievas, Tu sukūrei dangų ir žemę.

Isaiah 40:26

26 Pakelkite akis ir pažiūrėkite aukštyn, kas visa tai sutvėrė? Jis suskaitęs veda jų pulkus ir kiekvieną vadina vardu. Jo galia ir jėga yra tokia didelė, kad nė vieno netrūksta.

Isaiah 40:28

28 Ar nežinai? Ar negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta, Jo išmintis neišsemiama.

Isaiah 42:5

5 Taip sako Viešpats Dievas, kuris sutvėrė dangus ir juos ištiesė, sutvirtino žemę ir kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms, gyvenančioms žemėje:

Isaiah 44:24

24 Taip sako Viešpats, tavo atpirkėjas, kuris sukūrė tave: “Aš esu Viešpats, kuris visa darau; Aš vienas ištiesiau dangus ir sutvirtinau žemę savo jėga”.

Isaiah 45:18

18 Nes taip pasakė Viešpats, dangaus Kūrėjas, Dievas, kuris sutvėrė žemę ir nepaliko jos tuščios, bet padarė ją tinkamą gyventi: “Aš esu Viešpats, nėra kito šalia manęs.

Isaiah 51:13

13 Tu užmiršai Viešpatį, savo Kūrėją, kuris ištiesė dangus ir sukūrė žemę. Tu nuolatos drebėjai dėl prispaudėjo žiaurumo, kuris siekė tave sunaikinti! Kur dingo prispaudėjo žiaurumas?

Isaiah 51:16

16 Aš sukūriau dangų ir žemę, pridengiau tave savo ranka, įdėjau savo žodžius į tavo lūpas ir sakiau Sionui: ‘Tu­mano tauta’ ”.

Isaiah 65:17

17 Štai Aš kuriu naują dangų ir naują žemę. Senųjų nebeatsimins ir apie juos nebegalvos.

Jeremiah 10:12

12 Jis sukūrė žemę savo jėga, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangus.

Jeremiah 32:17

17 “Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo.

Jeremiah 51:15

15 Jis savo jėga sukūrė žemę, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangų.

Zechariah 12:1

1 Viešpaties žodis apie Izraelį. Taip sako Viešpats, kuris sukūrė dangų, žemę ir sutvėrė žmoguje jo dvasią:

Matthew 11:25

25 Anuo metu Jėzus kalbėjo: “Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.

Mark 13:19

19 Tomis dienomis bus toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė, iki šiol, ir daugiau nebebus.

John 1:1-3

1 Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę.

Acts 4:24

24 Išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė: “Valdove, Tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra.

Acts 14:15

15 šaukdami: “Vyrai, ką darote?! Juk mes tokie patys žmonės kaip ir jūs. Ir mes jums skelbiame Gerąją naujieną, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, ‘kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra’.

Acts 17:24

24 Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra, Kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės Viešpats, negyvena žmonių rankomis statytose šventyklose

Romans 1:19-20

19 Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. 20 Jo neregimosios ypatybės­Jo amžinoji galybė ir dievystė­nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.

Romans 11:36

36 Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

1 Corinthians 8:6

6 tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį.

Ephesians 3:9

9 ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve­viską sukūrusiame per Jėzų Kristų,­

Colossians 1:16-17

16 nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,­visa sutverta per Jį ir Jam. 17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Hebrews 1:2

2 o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.

Hebrews 1:10

10 Ir: “Iš pradžių Tu, Viešpatie, padėjai pamatus žemei, ir dangūs­ Tavo rankų darbas.

Hebrews 3:4

4 Mat kiekvienas namas kažkieno pastatytas, o viską pastatęs yra Dievas.

Hebrews 11:3

3 Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima.

2 Peter 3:5

5 Mat jiems, to norintiems, yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangūs ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu.

1 John 1:1

1 Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų rankos lietė,­tai skelbiame apie gyvenimo Žodį.

Revelation 3:14

14 “Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis Liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia.

Revelation 4:11

11 “Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei­Tavo valia visa yra ir buvo sutverta”.

Revelation 10:6

6 ir prisiekė Gyvenančiuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemę ir visa, kas joje, bei jūrą ir visa, kas joje,­kad laiko daugiau nebebus,

Revelation 14:7

7 Jis šaukė galingu balsu: “Bijokite Dievo ir atiduokite Jam šlovę, nes atėjo Jo teismo valanda; šlovinkite Tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius!”

Revelation 21:6

6 Ir Jis man pasakė: “Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.

Revelation 22:13

13 Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis”.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.