Exodus 35:9

  35:9   2532 και and 3037 λίθους stones 4556 σαρδίους of sardius, 2532 και and 3037 λίθους stones 1519 εις for 3588 την the 1099.4 γλυφήν carving 1519 εις for 3588 την the 2036.1 επωμίδα shoulder-piece 2532 και and 1519 εις for 3588 τον the 3051 λογείον oracle.