Genesis 40:17

  40:17   1722-1161 εν δε And in 2582.2 κανώ the bin 3588 τω   1883 επάνω above, 575 από items of 3956 πάντων all 3588 των   1085 γενών kinds of things 3739 ων of which * Φαραώ Pharaoh 2068 εσθίει eats -- 2041 έργον the work 4620.1 σιτοποιού of a baker. 2532 και And 3588 τα the 4071 πετεινά birds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 2719 κατήσθιεν ate 1473 αυτά them 575 από from 3588 του the 2582.2 κανού bin 3588 του   1883 επάνω upon 3588 της   2776-1473 κεφαλής μου my head.